Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 330-MS1-2RAC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

2. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. J. Pfaff, Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

4. B.E. Needles, M. Powers, Financial accounting, South-Western Cengage Learning, Australia 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się. Sposoby weryfikacji:

• 2RAC_U01: kolokwia, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach

• 2RAC_U02: kolokwia, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach

• 2RAC_K01: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach

• 2RAC_K02: kolokwia, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

• kolokwia: 70%;

• rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe): 20%;

• aktywność na zajęciach: 10%.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów z przedstawionych form.

Nieobecności:

• dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

• więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Grupowanie aktywów i pasywów. Sporządzanie uproszczonego bilansu.

2. Operacje gospodarcze i ich grupowanie. Ewidencja operacji na koncie księgowym. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.

3. Ewidencja środków pieniężnych - ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym, innych środków pieniężnych.

4. Wycena i ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz pracownikami.

5. Ewidencja obrotu materiałowego - dokumentacja i rozliczenie zakupu, ewidencja materiałów według zmiennych cen ewidencyjnych.

6. Ewidencja aktywów trwałych - metody ustalania zużycia środków trwałych, ewidencja i wycena środków trwałych, wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

7. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

8. Ewidencja wyrobów gotowych - ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych, dokumentacja i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.

9. Wynik finansowy - ewidencja wyniku finansowego w wariancie porównawczym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 304
Urszula Konarzewska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.