Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizacja współpracy gospodarczej 330-MS2-1RWG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Śledziewska, Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, UW, Warszawa 2012.

2. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

3. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf.

4. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

3. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

5. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W01 - dyskusja, prezentacje

1RWG_U01 - prezentacje

1RWG_K01 - dyskusja, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się: aktywność studentów podczas zajęć (maksymalnie 5 punktów) oraz jakość zaprezentowanego podczas konwersatorium referatu lub prezentacji (maksymalnie 15 punktów), przygotowywanych w grupach. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit muszą być zaliczane na konsultacjach. Brak zaliczenia konwersatorium następuje w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, min. połowy obowiązkowych zajęć.

Punktacja:

11 pkt - ocena dostateczna

12- 13 pkt - ocena dostateczna +

14 - 16 pkt - ocena dobra

17 - 18 pkt - ocena dobra +

19 - 20 pkt - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Światowa Organizacja Handlu - droga do liberalizmu handlowego, szczegółowe cele organizacji, szanse i bariery

2. Bank Światowy - geneza, charakterystyka, analiza działalności organizacji na podstawie wydarzeń w gospodarce światowej

3. Umowy o partnerstwie gospodarczym - analiza zjawiska na podstawie porozumienia UE - Japonia

4. Handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej - analiza wielkości handlu międzynarodowego krajów UE (handel wewnątrzunijny, handel zewnętrzny)

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzące z krajów UE i goszczone w krajach UE - charakterystyka i analiza danych statystycznych

6. Migracje międzynarodowe i ich znaczenie gospodarcze. Analiza kierunków współczesnych migracji

7. Regionalne ugrupowania gospodarcze na świecie - przykłady, omówienie, charakterystyka, analiza szczegółowa

8. Korporacje transnarodowe - charakterystyka, wpływ na procesy integracyjne i na proces liberalizacji gospodarki światowej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, analiza danych statystycznych, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 132
Maksymilian Fiedoruk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)