Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia globalizacji 330-MS2-2EGL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW.

Efekty uczenia się:

2EGL_W01: egzamin końcowy (platforma BB),

2EGL_W02: egzamin końcowy (platforma BB),

2EGL_W03: egzamin końcowy (platforma BB),

zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test- platforma Blackboard) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (aby egzamin został zdany, Student powinien uzyskać przy najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów); wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Przyczyny, zakres i przebieg procesu globalizacji.

2. Procesy koncentracji oraz kooperacji w gospodarce światowej- konkurencyjność międzynarodowa.

3. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji.

4. Globalizacja w dziedzinie finansów międzynarodowych.

5. Pozytywne i negatywne efekty globalizacji- zwolennicy i przeciwnicy globalizacji.

6. Gospodarka polska w procesie globalizacji.

7. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej i polskiej w wyniku procesu globalizacji.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams: wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)