Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia II 330-ES2-1ME2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

B. Czarny, Podstawy ekonomii: makroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, PWN, Warszawa 2015.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_WG1,Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania gospodarki, potrafi ją wykorzystać do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. W analizach posługuje się w szerokim zakresie współczesną terminologią nauk ekonomicznych, KP7_WG1

2MKR_WG3, Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych w makroskali, analizuje je oraz potrafi wskazać prawidłowości, które nimi rządzą, KP7_WG3

2MK_WG4, Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą więzi ekonomiczno-społecznych oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście historycznym i bieżącym, KP7_WG4

2MK_WG8, Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie specyfiki działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur gospodarczych, KP7_WG8

2MK_WK1, Student rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych w kontekście etycznym i psychologicznym, KP7_WK1.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_UW1: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz metodykę pracy naukowej do interpretacji i wyjaśnieni zjawisk ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomii , KP7_UW1

2MKR_UW2: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz formułowania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł informacji, KP7_UW2

2MK_UO2, Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, KP7_UO2.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

2MKR_KK1: Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności i potrafi krytycznie oceniać poziom swojej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, KP7_KK1

2MKR_KK3: Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, KP7_KK3

2MK_KK5: Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, KP7_KK5.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

- 40 pkt. za kolokwium

- 15 pkt aktywność na zajęciach

- 10 pkt za projekt

- 5 pkt odpowiedź ustna

Razem: 70 pkt.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, praca w grupach, punkty uzyskane z projektu, odpowiedź ustna oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Wzrost i rozwój gospodarczy.

Temat 2. Model klasyczny a model keynesowski. Rola państwa w gospodarce.

Temat 3. Polityka budżetowa państwa.

Temat 4. Polityka monetarna i inflacja.

Temat 5. Rynek pracy i bezrobocie.

Temat 6. Koniunktura gospodarcza.

Temat 7. Modele gospodarcze.

Temat 8. Innowacyjność gospodarki.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach;

- dyskusja na podejmowane tematy.

Student ma możliwość dyskusji na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 207
Kinga Karpińska 21/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 207
Kinga Karpińska 18/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 318
Kinga Karpińska 18/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 318
Kinga Karpińska 21/ szczegóły
5 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 318
Kinga Karpińska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)