Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 330-ES2-2XANE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych stosowanych w analizie ekonomicznej, a także modelowania struktur gospodarczych - KP7_WG04.

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących w zasobach przedsiębiorstw i strukturze gospodarki oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami - KP7_WG06.

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukowa ekonomia prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach i gospodarce i wzajemne relacje między nimi. Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie - KP7_UW1.

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach (2 nieobecności dopuszczalne) oraz zaangażowanie studenta w pracę w grupach zadaniowych.

Nieobecność przekraczająca 50% liczby godzin nie kwalifikuje studenta do ubiegania się o podejście do zaliczenia przedmiotu .

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące formy:

60% oceny stanowi kolokwium w formie pisemnej (w tym zaliczenie kolokwium na min. 40%)

40% - ćwiczenia praktyczne prowadzone w grupach i dotyczące poszczególnych zagadnień tematycznych.

Dodatkowo przy ocenie jest brana pod uwagę aktywność studenta na zajęciach. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 51% wymaganej liczby punktów z kolokwium i aktywności.

Zaliczenie przedmiotu w formie kolokwium jest przeprowadzane zdalnie na platformie Blackboard lub stacjonarnie, zgodnie z zarządzeniem Rektora UwB.

Zakres tematów:

1. Analiza ekonomiczna - istota, rodzaje, podstawy metodyczne oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej.

2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Ocena gospodarowania kapitałem obrotowym netto na przykładzie danych finansowych konkretnego przedsiębiorstwa.

3. Istota, zakres, analiza i ocena przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu.

4. Istota i zakres rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływów pieniężnych.

5. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania

6. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi i zapasami. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności i produktywności pracy i kosztów pracy.

7. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w treści przedmiotu, poleconymi do samodzielnego przygotowania,

-rozwiązywanie zadań,

-ocena poszczególnych obszarów kondycji finansowej przedsiębiorstwa i sytuacji ekonomicznej działów gospodarki w grupach roboczych,

- prezentacja multimedialna wybranych własnych prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
4 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Grześ 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Grześ 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.