Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-EN2-1ESP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2005

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ESP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę o roli państwa we współczesnej gospodarce, jej ewolucji i oddziaływaniu na funkcjonowanie pozostałych podmiotów gospodarczych (KP7_WG4)

Weryfikacja:

dyskusja

praca zespołowa

kolokwium

ESP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KP7_WG6)

Weryfikacja:

dyskusja

praca zespołowa

kolokwium

ESP_W04 Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesnych funkcji i zadań oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym (KP7_WG8)

Weryfikacja:

dyskusja

praca zespołowa

kolokwium

Umiejętności:

ESP_U01 Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi (KP7_UW2)

Weryfikacja:

dyskusja

praca zespołowa

kolokwium

ESP_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z ekonomii sektora publicznego do krytycznej analizy i syntezy problemów związanych z jego funkcjonowaniem (KP7_UW5)

Weryfikacja:

dyskusja

praca zespołowa

kolokwium

ESP_U03 Student potrafi komunikować się i prowadzić debaty wykorzystując terminologię z zakresu ekonomii sektora publicznego (KP7_UK1)

Weryfikacja:

dyskusja

ESP_U04 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych związanych z rozwiązywaniem problemów z ekonomii sektora publicznego (KP7_UO2)

Weryfikacja:

praca zespołowa

Kompetencje społeczne:

ESP_K01 Student jest gotów do pracy w grupie przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcze związane ze wspólnym planowaniem i organizowaniem pracy w obszarze opracowywaniem różnych zagadnień z ekonomii sektora publicznego (KP7_KK2)

Weryfikacja:

praca zespołowa

ESP_K02 Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów z zakresu ekonomii sektora publicznego (KP7_KO1)

Weryfikacja:

praca zespołowa

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny są: przygotowane w ramach pracy grupowej prezentacje dotyczące poszczególnych funkcji sektora publicznego, aktywność studentów podczas zajęć (realizacja zadań kontrolnych przygotowanych przez kolegów), kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego. Narzędzie i metody oceny efektywności funkcjonowania sektora

publicznego.

Temat 2. Funkcja klasyczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa

wewnętrznego, systemu sprawiedliwości (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji klasycznych; główne problemy

funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji klasycznych).

Temat 3. Funkcja społeczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze: systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu

zabezpieczenia społecznego (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji społecznych; główne problemy funkcjonowania

podmiotów związanych z realizacją funkcji społecznych).

Temat 4.Funkcja gospodarcza sektora publicznego: wydatki publiczne o charakterze inwestycyjnym i ich znaczenie społecznoekonomiczne; partnerstwo publiczno-prywatne i jego znaczenie w realizacji projektów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej w ramach pracy grupowej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, zadania kontrolne.

W cyklu 2021-2022 zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Mateusz Łajewski 26/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 304
Mateusz Łajewski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)