Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia 330-ES1-1DEM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów:

E1_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne S1A_W01 - pisemne zaliczenie na ocenę

E1_W04 ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz

rządzących nimi prawidłowości S1A_W04 - pisemne zaliczenie na ocenę

E1_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur

gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w

tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach

funkcjonowania tych struktur S1A_W05 - pisemne zaliczenie na ocenę

E1_W07 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych,

etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i

rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze,

zmianach i sposobach działania S1A_W07 - pisemne zaliczenie na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceniania: zaliczenie na ocenę w formie zdalnej na platformie Blackboard (test). Procent punktów z zaliczenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zakres tematów:

Program wykładów:

1. Przedmiot demografii. Podstawowe źródła danych o ludności.

2. Zmiany liczby ludności wobec teorii demograficznych.

3. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa populacji.

4. Ruch naturalny ludności jako główny czynnik rozwoju demograficznego.

5. Mechanizmy i uwarunkowania migracji ludności.

6. Metody analizy zjawisk i procesów demograficznych.

7. Prognozy i modele demograficzne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna angażująca studentów do zadawania pytań, w tym materiały udostępniane w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/110 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.