Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 330-ES1-1ESR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

2. Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Jeżowski P., Metoda wyceny warunkowej [w:] P. Jeżowski (red.), Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i

zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 119-134.

Literatura uzupełniająca:

1. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Żylicz T., Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013.

3. Kiełczewski D., Poskrobko T., Matel A., Choice architecture in sustainable consumption policy, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2017,

nr 5(89), s. 36-50

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ES1: zna i rozumie relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4) - weryfikacja: kolokwia zaliczeniowe

ES2: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1)- weryfikacja: kolokwia zaliczeniowe

ES3: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1) - weryfikacja: dyskusja, metoda case study, kolokwia zaliczeniowe

ES4: potrafi planować samodzielne uczenie się i realizowanie projektu, w tym potrafi samodzielnie wykonywać zadania, wyszukiwać informacje, w tym w elektronicznych bazach danych z zakresu środowiska naturalnego (KP6_UU1) - weryfikacja: projekt edukacyjny, rozwiązywanie zadań w formie elektronicznej

ES5: potrafi rozwiązywać konkretne problemy poznawcze i praktyczne z zakresu kształtowania równowagi rynkowej dóbr środowiskowych, w tym zarówno zasobów odnawialnych, jak i nieodnawialnych, również w warunkach efektów zewnętrznych (KP6_KK3) - weryfikacja: kolokwia zaliczeniowe, rozwiązywanie zadań na tablicy

ES6: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością człowieka w środowisku naturalnym (KP6_KK4) - weryfikacja: dyskusja, metoda case study, praca w grupach

ES7: jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska (KP6_K01) - weryfikacja: projekt edukacyjny, gra ekonomiczna

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące formy aktywności:

studia przypadków,

zadania wykonywane w grupach i indywidualnie w trakcie zajęć

kolokwia zaliczeniowe

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów (suma aktywności w trakcie zajęć, kolokwia zaliczeniowe) skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Termin poprawkowy pozwala jedynie na zaliczenie przedmiotu - maksymalna ocena DOSTATECZNY

Punktacja końcowa:

od 91% - bdb

od 81% - db+

od 71% - db

od 61% - dst+

od 51% - dst

Zakres tematów:

1-2. Środowisko naturalne oraz usługi środowiska w teorii ekonomii. Główne problemy środowiska - praca w grupach, dyskusja (4h)

3. Źródła danych o stanie środowiska - analiza elektronicznych baz danych (2h)

4. Dobra publiczne – rozpoznawanie kategorii dóbr, równowaga na rynku dóbr publicznych, uklubowienie dóbr publicznych, gra ekonomiczna (2h)

5. Środowiskowe efekty zewnętrzne - identyfikacja, obliczanie kosztów zewnętrznych (2h)

6. Internalizacja efektów zewnętrznych. Optymalizacja kosztów internalizacji (2h)

7. Kolokwium zaliczeniowe I (2h)

8. Metoda wyceny warunkowej - scenariusz badania (projekt edukacyjny cz. 1) (2h)

9. Metoda wyceny warunkowej - obliczenie wartości dobra środowiskowego (projekt edukacyjny cz. 2) (2h)

10. Zasoby odnawialne i nieodnawialne w gospodarce, dyskontowanie a zasoby nieodnawialne - obliczenia (2h)

11. System handlu uprawnieniami do emisji - gra ekonomiczna (2h)

12-13. Opłaty środowiskowe - obliczenia (4 h)

14-15. Powtórzenie i sprawdzenie poziomu opanowania materiału (4 h)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda case study, praca w grupach, rozwiązywanie zadań na tablicy oraz w formie elektronicznej, projekt edukacyjny, gra ekonomiczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Anna Matel 25/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 133
Anna Matel 25/26 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 133
Mariusz Mak 22/26 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 133
Mariusz Mak 23/26 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 133
Mariusz Mak 24/26 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 133
Mariusz Mak 22/26 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 133
Mariusz Mak 20/26 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 132
Mariusz Mak 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.