Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne 330-ES1-3FIP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

2. Gaudemet P., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

3. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

4. Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

6. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

4. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

5. Dzwonkowski H., Gołębiowski G., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2014.

6. Grześkiwicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

7. Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.

8. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

9. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

10. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer,

Warszawa 2010.

11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

12. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

13. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

14. 9. J. Gruber, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach gospodarki publicznej (KP6_WG2), egzamin, dyskusja

FIP_W02 ma zaawansowaną wiedzę o normach i regułach rządzących sektorem finansów publicznych (KP6_WG6), egzamin, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny (test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru), po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Skala ocen:

20-19 - bdb

18-17 - db plus

16-15 - db

14-13 - dst plus

12-11 - dst

Zakres tematów:

Temat 1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych

1. Pojęcie nauki o finansach publicznych

2. Sektor finansów publicznych

3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne

4. Kategoria potrzeb zbiorowych

5. Dobra publiczne a dobra społeczne

6. Funkcje finansów publicznych

7. Klasyczna nauka o finansach publicznych (nauka o skarbowości) a nowoczesna nauka o finansach publicznych

Temat 2. Jednostki sektora finansów publicznych

1. Jednostki budżetowe

2. Samorządowe zakłady budżetowe

3. Agencje wykonawcze

4. Instytucje gospodarki budżetowej

5. Państwowe fundusze celowe

6. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Temat 3. Budżet i system budżetowy w państwie

1. Pojęcie budżetu

2. Cechy i funkcje budżetu

3. Zasady budżetowe

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa

5. Istota i zasady procedury budżetowej

6. Budżet zadaniowy w Polsce

Temat 4. System dochodów publicznych

1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych

2. Istota podatku

3. System podatkowy i rodzaje podatków

4. Zasady podatkowe

5. Funkcje podatków

6. Dochody niepodatkowe

Temat 5. System wydatków publicznych

1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych

Temat 6. Równowaga budżetowa

1. Istota równowagi budżetowej

2. Czynniki równowagi budżetowej

3. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego

4. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego

5. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych

Temat 7. Dług publiczny

1. Ekonomiczna istota długu publicznego

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego

4. Cele zarządzania długiem publicznym

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym

6. Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu budżetowego

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny (prowadzony zdalnie), prezentacje multimedialne

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 302
Aneta Kargol-Wasiluk 130/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)