Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 330-ES1-3XAFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A practitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Maślanka, I. Mazur-Maślanka, Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Umiejętności

3XAFI_U01 - indywidualna aktywność na zajęciach; kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

3XAFI_U02 - indywidualna aktywność na zajęciach; kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

3XAFI_UO3 - rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

Kompetencje społeczne

3XAFI_K01 – rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

3XAFI_K02 - rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Szczegółowe formy przewidziane do weryfikacji efektów uczenia się, to:

- indywidualna aktywność na zajęciach indywidualna

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (prezentacja wyników case study)

- kolokwium w formie pisemnej (zaliczenie kolokwium od minimum 55%)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 55% łącznej liczby punktów uzyskanych z przedstawionych form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek zysków i start, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa) i ich analiza wstępna

2. Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

3. Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

4. Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

5. Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 303
Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 24/25 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 303
Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 24/ szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 303
Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 23/ szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 303
Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 20/ szczegóły
5 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 303
Agnieszka Ertman, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.