Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gospodarki żywnościowej 330-EN1-1EGZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. S. Grabowski, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1998

3. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

4. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSE ALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

5. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

6. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

7. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

8. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

9. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

10. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- 1EGZ_W01 (KP6_WG1) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

- 1EGZ_W02 (KP6_WG3) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

- 1EGZ_W03 (KP6_WG4) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

-1EGZ_W04(KP6_WG7) - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

Umiejętności:

- 1EGZ_U01 (KP6_UW3) - aktywność na zajęciach.

- 1EGZ_U02(KP6_UU2) - aktywność na zajęciach.

Kompetencje:

- 1EGZ_K01 (KP6_KK1) - aktywność na zajęciach

- 1EGZ_K02 (KP6_KK2) - aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego zawierającego zamknięte i otwarte pytania testowe. Test zawiera 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Aby zaliczyć test należy zdobyć 11 pkt.

Ocena z egzaminu jest podwyższana o ocenę aktywności na zajęciach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Dopuszcza się poprawę testu w formie ustnej (w przypadku jego nie zaliczenia) oraz w formie pisemnej - w postaci odpowiedzi na trzy pytania.

Zakres tematów:

Program przedmiotu:

1. Bezpieczeństwo żywnościowe – istota i realizacja

2. Istota gospodarki żywnościowej

3. Rolnictwo jako podstawowy człon gospodarki żywnościowej

4. Przemysł środków produkcji dla rolnictwa

5. Przetwórstwo rolno-spożywcze

6. Rynek rolny

7. Wspieranie rozwoju gospodarki żywnościowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji.

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 302
Mirosława Kozłowska-Burdziak 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.