Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

2. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

3. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

4. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

5. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01, MKR2_W02, MKR2_W03 - egzamin pisemny (test o pytaniach otwartych i zamkniętych)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy egzamin pisemny w formie testu o pytaniach zamkniętych i otwartych, pisany w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Polityka fiskalna i jej oddziaływanie. Problem długu publicznego.

2. Neoklasyczna i keynesowska teoria rynku pracy. Problem bezrobocia.

3. Pieniądz i polityka pieniężna

4. Przyczyny i mechanizm inflacji.

5. Mechanizm wzrostu w ujęciu różnych nurtów ekonomicznych.

6. Wahania koniunkturalne.

7. Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego.

8. Handel międzynarodowy

9. Bilans płatniczy i system kursu walutowego

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z możliwością zadawania pytań i dyskusji w jego trakcie ;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

"Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal."

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 316
Magdalena Owczarczuk 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)