Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne 450-ZN1-1ZOR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.

Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014.

Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane

koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

S. P. Robbins Essentials of organizational behavior, Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003

J. Litwiński, U. Sztanderska, Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, PARP, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student:

ZAO_U1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów w ramach

relacji społecznych w organizacji, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) (studium przypadku, praca w grupie)

ZAO_U2 potrafi prawidłowo analizować i interpretować relacje społeczne zachodzące między członkami organizacji (KA6_UW5) (studium

przypadku, praca w grupie)

ZAO_U3 potrafi przygotować prace pisemne poświęcone zagadnieniom z zakresu zachowań organizacyjnych, właściwie dobierając

argumenty rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UK1) (studium przypadku, praca w grupie)

ZAO_U4 potrafi pracować w grupie, dokonując podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków grupy (KA6_U01) (studium

przypadku, praca w grupie)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Przekroczenie 50% liczby nieobecności nieusprawiedliwionych - brak kwalifikacji w ramach przedmiotu.

Student realizując studia przypadku samodzielnie lub w grupie/wykonując zadania samodzielnie lub w grupie/odgrywając role otrzymuje

Punkty, gdzie maksymalna ich liczba w zależności od zadania waha się pomiędzy 3 a 5 pkt. Ocena częściowa: suma punktów, gdzie:.

50%-60% - dst.; 61%-70% - dst. +; 71%-80% - db; 81%-90% - db +; 91%-100% - bdb.

Zakres wiedzy weryfikowany w oparciu o kolokwium z pytaniami zamkniętymi i otwartymi - punktowane od 0-10 pkt.

Zaliczenie kolokwium od 55% punktów.

Ocena z ćwiczeń średnia ocen ze studium przypadku oraz kolokwium.

Zakres tematów:

1) Istota zachowań organizacyjnych

2)Postawy i zachowania indywidualne członków organizacji

3) Zespoły i grupy w organizacji

4) Efektywnie kierowanie organizacją. Dokonywanie właściwych wyborów.

5) Wpływ komunikacji na zachowanie w grupie

6) Zarządzanie konfliktem w organizacji

7) Proces uczenia się organizacji. Zmiany i doskonalenie organizacji

8) Mobbing w organizacji i syndrom wypalenia zawodowego

9) Kultura organizacji w dobie wielokulturowości

10) Etyka zachowań w organizacji

11) Zachowania organizacyjne a zarządzanie wiekiem w organizacji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - studia przypadku, zadania do wykonania, role

do odegrania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.