Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne 330-PS1-1PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

4. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012.

5.T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 2021.

2. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2021.

3. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych, KP6_WG1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- w zaawansowanym stopniu modele ustrojowe i systemy gospodarcze współczesnego świata, KP6_WG2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa prywatnego, KP6_WG5; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną oraz zmiany i sposoby działania, KP6_WG6; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze, KP6_WG7; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów zdarzeń prawnych, KP6_UW1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- właściwie wybierać źródła w dyscyplinie nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk prawnych, KP_UW2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno - komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze prawnym, KP6_UW3; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych, KP6_UW4; sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej, KP_UW5; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny nauk prawnych ,KP6_UU1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny nauk prawnych, KP6_KK1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne;

- uznawania znaczenia wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych, KP6_KK2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej (odpowiedź na sześć pytań w formie otwartej albo test składający się z 30 pytań).

Liczba punktów: min. od 51% wzywż

Aktywność podczas zajęć może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o połowę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego z ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności podczas zajęć. W sytuacji posiadania przez studenta więcej niż 2 nieobecności jest on zobowiązany do ich odrobienia w postaci zaliczenia w formie ustnej, podczas wyznaczonych terminów konsultacji z zakresu materiału omawianego w czasie opuszczonych przez studenta zajęć. Nadrobienie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania jej przyczyny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczenia bądź konsultacji przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zakres tematów:

1. Definicja i podstawowe zasady prawa prywatnego (przedmiot, podmiot, metoda regulacji)

2. Podział norm w prawie prywatnym (normy imperatywne, semiimperatywne i dyspozytywne), klauzule generalne, dobra wiara

3. Podmioty stosunków cywilnoprawnych (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; wyróżnienie podmiotów przedsiębiorca i konsument; zasada działania osobistego oraz przez przedstawiciela)

4. Czynności prawne i wady oświadczeń woli; Instytucja przedawnienia roszczeń

5. Własność (treść i wykonywanie, nabycie i utrata, ochrona) oraz współwłasność

6. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe; Posiadanie

7. Zasady ogólne prawa zobowiązań (w szczególności zasada swobody umów) oraz istota stosunku zobowiązaniowego (podmioty i przedmiot – świadczenie)

8. Szczególny rodzaj świadczenia – świadczenie odszkodowawcze (pojęcie i rodzaje szkody, naprawienie szkody)

9. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

10. Omówienie przykładowej umowy nazwanej z Kodeksu Cywilnego (umowa sprzedaży wraz z przepisami o rękojmi i gwarancji przy sprzedaży)

11. Wprowadzenie do prawa spadkowego (podstawowe pojęcia, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej – zarząd sukcesyjny)

12. Wprowadzenie do prawa rodzinnego (instytucja małżeństwa – zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa; podstawowe zasady dotyczące pochodzenia dziecka oraz stosunków między rodzicami a dziećmi)

13. Małżeńskie ustroje majątkowe (ustawowy ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe)

14. Wprowadzenie do prawa handlowego (definicja, przepisy wspólne dla wszystkich spółek prawa handlowego)

15. Typy spółek prawa handlowego (spółki osobowe i spółki kapitałowe – wraz z krótką charakterystyką)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje, dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 318
Aleksandra Pawełko 21/22 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 302
Dorota Haponiuk 23/22 szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 318
Aleksandra Pawełko 18/22 szczegóły
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 303
Dorota Haponiuk 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)