Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy 310-CS2-1PDWII-13
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

2. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Konieczko, J. Namieśnik (red.), Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

2. E. Sikorski (red.), Chemia Żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

3. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu metod przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem technik bezrozpuszczalnikowych, membranowych oraz metod zminiaturyzowanych z zastosowaniem nowoczesnych ekstrahentów (KP7_WG1).

2. Student zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych, zwłaszcza dla metod spektrofotometrycznych oraz technik chromatograficznych z różnymi rodzajami detekcji (KP7_WG5).

3. Student jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową, w tym z anglojęzycznymi artykułami naukowymi (KP7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność na wykładach)

Pozytywna ocena z laboratorium jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego z wykładu z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Blackboard

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego jest warunkiem zaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Etapy przygotowania próbek do analizy.

2. Oddzielanie materii zawieszonej z zastosowaniem procesów filtracji.

3. Przechowywanie próbek (np. środowiskowych, żywności, biologicznych).

4. Izolacja i wzbogacanie analitów z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy gazowej, np. techniki analizy fazy nadpowierzchniowej - headspace (HS).

5. Rodzaje sorbentów stosowanych w ekstrakcji do fazy stałej (SPE).

6. Modyfikacje klasycznej metody ekstrakcji ciecz-ciecz.

7. Nowoczesne ekstrahenty: ciecze jonowe (IL), ciecze głęboko eutektyczne (DES) oraz rozpuszczalniki supramolekularne (SUPRAS), stosowane w ekstrakcji ciecz-ciecz.

8. Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych w procesie wydzielania analitów: ekstrakcja micelarna (ME), ekstrakcja do punktu zmętnienia (CPE).

9. Zminiaturyzowane metody ekstrakcji: mikroekstrakcja ciecz-ciecz (LLME), dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz-ciecz (DLLME), mikroekstrakcja do pojedynczej kropli rozpuszczalnika (SDME), mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME).

10. Ekstrakcja membranowa.

11. Bezrozpuszczalnikowe metody przygotowania próbek do analizy.

12. Osuszanie i oczyszczanie ekstraktów.

13. Analiza uzyskanych ekstraktów z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych (UV-VIS) oraz chromatograficznych

z różnymi rodzajami detekcji (HPLC-UV, HPLC-CAD, GC-MS, LC-MS/MS).

14. Podstawowe parametry walidacji podczas opracowywania nowych metod oznaczania analitów.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 2003
Ilona Kiszkiel-Taudul 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)