Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo administracyjne 400-US1-3EPA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krawiec G.: Europejskie prawo administracyjne. Oficyna Wolters Kluwer business, 2009.

2. Grzeszczak R., Szczebra-Zawada A. (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

3. Świątkiewicz J.: Europejski kodeks dobrej administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz A.I. Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.

Akty Prawne i dokumenty:

1. Traktat o Unii Europejskiej

2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

4. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

5. Rekomendacja CM/Rec(2007)7 w sprawie dobrej administracji

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

KP6_WG3 - typowe struktury i instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy

oraz innych organizacji międzynarodowych jak również organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się różnymi formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotne elementy oraz procesy dokonujące się w tym zakresie; zna wybrane struktury i instytucje w tej materii oraz

o ich historyczną ewolucję i ma poglądy na ten temat

KP6_WG5 - w podstawowym zakresie system prawa międzynarodowego

publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym

publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW5 - w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania

KP6_UU1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów:

KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie końcowe w formie pisemnej - test.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem w formie pisemnej - test.

9-10 pkt - 3,0

11-12 pkt - 3,5

13-14 pkt - 4,0

15-16 pkt - 4,5

17-18 pkt - 5,0

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

MODUŁ 1. Podstawowe pojęcia europejskiego prawa administracyjnego.

Moduł 2. Prawo ustrojowe Rady Europy.

MODUŁ 3. Prawo administracyjne Rady Europy.

MODUŁ 4. Ustrojowe prawo administracyjne Unii Europejskiej.

MODUŁ 5. Źródła prawa administracyjnego Unii Europejskiej.

MODUŁ 6. Prawne formy działania w prawie administracyjnym Unii Europejskiej.

Moduł 7 Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej.

MODUŁ 8. Prawo do dobrej administracji. Koncepcja Good Governance.

MODUŁ 9. Stosowanie prawa UE przez organy administracji publicznej państw członkowskich.

MODUŁ 10. Wpływ orzeczeń TSUE na działalność organów administracji publicznej.

MODUŁ 11. Ogólne zasady prawa materialnego.

MODUŁ 12. Wspólne zagadnienia ustrojowe państw europejskich.

MODUŁ 13. Wspólne zasady postępowania administracyjnego państw europejskich.

MODUŁ 14. Wybrane problemy części szczególnej europejskiego prawa administracyjnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny (w sali - zdalnie synchronicznie i zdalnie asynchronicznie), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala NZ-nauczanie zdalne
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 16/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)