Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3EPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo administracyjne
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar europejskiego prawa administracyjnego, przede wszystkim prawa ustrojowego i regulacji prawa administracyjnego Rady Europy i Unii Europejskiej a także implementacji standardów wypracowanych przez te organizacji w porządkach krajowych. Przedmiot obejmuje także problematykę kadr administracji europejskiej w podstawowym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III /sem. V, studia I stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 6 zdalnie asynchronicznie) i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (w tym 24 zdalnie synchronicznie i 6 zdalnie asynchronicznie) i 30 godz. ćwiczeń (zdalnie synchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz., egzamin 2 godz. i zaliczenie ćwiczeń 1godz. Razem: 158 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krawiec G.: Europejskie prawo administracyjne. Oficyna Wolters Kluwer business, 2009.

2. Grzeszczak R., Szczebra-Zawada A. (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

3. Świątkiewicz J.: Europejski kodeks dobrej administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz A.I. Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.

Akty Prawne i dokumenty:

1. Traktat o Unii Europejskiej

2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

4. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

5. Rekomendacja CM/Rec(2007)7 w sprawie dobrej administracji

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

KP6_WG3 - typowe struktury i instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy

oraz innych organizacji międzynarodowych jak również organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się różnymi formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotne elementy oraz procesy dokonujące się w tym zakresie; zna wybrane struktury i instytucje w tej materii oraz

o ich historyczną ewolucję i ma poglądy na ten temat

KP6_WG5 - w podstawowym zakresie system prawa międzynarodowego

publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym

publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW5 - w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania

KP6_UU1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów:

KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie końcowe w formie pisemnej - test.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem w formie pisemnej - test.

9-10 pkt - 3,0

11-12 pkt - 3,5

13-14 pkt - 4,0

15-16 pkt - 4,5

17-18 pkt - 5,0

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Juozas Bruzgulis
Prowadzący grup: Juozas Bruzgulis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Juozas Bruzgulis
Prowadzący grup: Juozas Bruzgulis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)