Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykoterapia 380-AS1-3MUZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Natanson T. – Wstęp do nauki o muzykoterapii, Ossolineum, Wrocław 1979

2) Galińska E. – Podstawowe kierunki teoretyczne muzykoterapii, Zeszyt Naukowy 48, Akademia Muzyczna, Wrocław, 1990

3) Janiszewski M. – Muzykoterapia aktywna, PWN, Warszawa – Łódź 1993

4) Teml H. – Relaks w nauczaniu, WSiP, Warszawa 1997

5) Paul-Cavallier F.J. – Wizualizacja, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

Literatura uzupełniająca:

1) Wierszyłowski J. – Psychologia muzyki, PWN, Warszawa 1979

2) Manturzewska M., Koterska W. – Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, Waszawa 1990

3) Kalinowska A.K., Kułak W. – Wpływ muzyki na organizm ludzki, Fizjoterapia 2010, 18, 4, 77-82

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG5 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK4 - zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA6_UW3 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

KA6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimymi obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KA6_UK2 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

KA6_KK2 - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

- maksimum jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze

- opanowanie wszystkich wymienionych wyżej efektów kształcenia

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

W 1 - Muzykoterapia na świecie i w Polsce – rys historyczny. 3 godz.

W 2 - Podstawowe kierunki teoretyczne muzykoterapii 4 godz.

W 3 - Elementy dzieła muzycznego – rodzaje aktywności muzycznej 3 godz.

W 4 - Muzykoterapia percepcyjna - techniki kierowanej wyobraźni 5 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala C1.6
Irena Szawiel 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)