Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzykoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3MUZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Muzykoterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji muzyki w procesie terapeutycznym.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rok studiów /semestr: III rok

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- udział w konsultacjach - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Natanson T. – Wstęp do nauki o muzykoterapii, Ossolineum, Wrocław 1979

2) Galińska E. – Podstawowe kierunki teoretyczne muzykoterapii, Zeszyt Naukowy 48, Akademia Muzyczna, Wrocław, 1990

3) Janiszewski M. – Muzykoterapia aktywna, PWN, Warszawa – Łódź 1993

4) Teml H. – Relaks w nauczaniu, WSiP, Warszawa 1997

5) Paul-Cavallier F.J. – Wizualizacja, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

Literatura uzupełniająca:

1) Wierszyłowski J. – Psychologia muzyki, PWN, Warszawa 1979

2) Manturzewska M., Koterska W. – Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, Waszawa 1990

3) Kalinowska A.K., Kułak W. – Wpływ muzyki na organizm ludzki, Fizjoterapia 2010, 18, 4, 77-82

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG5 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK4 - zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA6_UW3 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

KA6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimymi obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KA6_UK2 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

KA6_KK2 - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Szawiel
Prowadzący grup: Irena Szawiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.