Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi 330-ES1-2XFPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

2. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

3. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

4. Ambroziak A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku, UOKiK, Warszawa 2020

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535)

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 743)

8. Wójtowicz-Dawid A., Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red.), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018

4. Kosikowski C., Współczesny interwencjonizm, Warszawa, Wolters Kluwer 2018

5. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2018

6. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPS_W01 Student zna przesłanki interwencji państwa w gospodarce test końcowy

KP6_WG3, KP6_WG4 test końcowy

2XFPS_W02 Student zna pojęcia z zakresu pomocy publicznej KP6_WG6 test końcowy

2XFPS_W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych instrumentów wykorzystywanych w procesie udzielania pomocy publicznej finansowanej przede wszystkim ze środków UE KP6_WG3 test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu pisemnego zawierającego pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz ewentualnie pytania otwarte – Student otrzymuje zaliczenie po uzyskaniu powyżej 50% punktów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Geneza i teoretyczne przesłanki ekonomicznej aktywności państwa.

2. Środki publiczne – istota, klasyfikacja i funkcje.

3. Pomoc publiczna – istota, formy i rodzaje.

4. Prawne aspekty finansowania podmiotów gospodarczych ze środków publicznych.

5. Instytucje udzielające pomocy publicznej.

6. Pomoc publiczna a fundusze europejskie.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony zdalnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 301
Aneta Kargol-Wasiluk 127/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.