Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 330-PS1-2RZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

– 2RZA_U01: kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study), aktywność na zajęciach;

– 2RZA_U02: kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study), aktywność na zajęciach;

– 2RZA_U03: kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study), aktywność na zajęciach;

– 2RZA_U04: kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study), aktywność na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

• kolokwium: 70%;

• rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study): 20%;

• aktywność na zajęciach: 10%.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów z przedstawionych form.

Nieobecności:

• dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

• więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia różnych użytkowników informacji.

2. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.

3. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu bieżącym.

4. Podejmowanie decyzji krótkookresowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

5. Zastosowanie nowoczesnych systemów rachunku kosztów.

6. Tworzenie budżetów operacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych, wykorzystanie metody przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 206
Urszula Konarzewska 27/24 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 206
Urszula Konarzewska 25/24 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 206
Urszula Konarzewska 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)