Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kulturoznawczych 430-KS2-1MBK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2010, s. 81-125

Babbie Earl, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa 2005, s. 109-138

Barbour Rosaline, Badania fokusowe, PWN, Warszawa 2010, s. 21-151

Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, rozdz. 11: Konstruowanie kwestionariusza, [w:] tychże, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. Elżbieta Hornowska, Poznań 2001,, s. 266-296

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Problemy etyczne, [w:] tychże, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań 2000, s. 268-291

Nowotny Agata, Sztandar-Sztanderska Karolina, Daszkowska-Kamińska Aleksandra, 2010, Jak diagnozować środowisko lokalne?, „Równać szanse”: http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1535/3412_Poradnik_do_diagnozy_RS_2010_OKG.pdf ; http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1519/3414_Poradnik_do_diagnozy_wywiady_RS_2010_OKG.pdf

Literatura uzupełniająca:

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, t. 2

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010

Karpiński Jakub, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Białystok 2018

Kmita Jerzy, Kultura jako przedmiot badań, Poznań 2001

Kozinets Robert V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012

Kvale Steinar, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. Stanisław Zabielski, Białystok 2004

Kvale Steinar, Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów, [w:] tegoż: Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 27-57.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, , t. I i II, PWN, Warszawa 2010

Rapley Tim, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010

Salzman Philip Carl, Rice Patricia C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009

Schuman Howard, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

Szerder Mirosław, Metoda i technika sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

Sztumiński Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

KA7_WG2 klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie

o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

KA7_WK2 w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

UMIEJĘTNOŚCI:

KA7_UK2 przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

KA7_UK3 formułować opinie krytyczne o wytworach kultury

na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych, w języku polskim i obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOEŁECZNE:

KA7_KO1 twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz inspirowaniu i organizowaniu działalności kulturowej i społecznej

KA7_KO2 otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń oceniane są:

- projekt badawczy,

- frekwencja: możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona , forma zaliczenie nieobecności po konsultacji z prowadzącym

- aktywność na zajęciach poparta lekturą tekstów.

Zakres tematów:

1. Plan badań i prowadzenie postępowania badawczego.

3. Obserwacja w badaniach kultury.

4. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze.

5. Wywiad jakościowy.

6. Praca nad projektem badawczym.

7. Prowadzenie badań i prezentacja ich wyników.

Metody dydaktyczne:

lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidulana, dyskusja, elementy wykładowe w prezentacji materiału teoretycznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala C02 (wyk)
Ewa Kępa 16/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, Budynek Instytutu Studiów Kuturowych, sala B5
Ewa Kępa 12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)