Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa 350-MS1-2SZB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

B. Balcerowicz, Obronność państwa średniego, Warszawa 1996.

B. Balcerowicz, Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999.

Z. Jagiełło, J. Kajetanowicz, Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku, Warszawa 2005.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

D. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999, Toruń 2012.

R. Kupiecki, NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

J. Marczak, J. Pawłowski, O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Warszawa 1995.

B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

B. Panek, R. Stawicki, Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w., Warszawa 2018.

G. Sobolewski, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2013.

J. Solarz, Doktryny militarne XX w., Kraków 2009.

Z. Trejnis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Toruń 1997.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

J. Zalewski, Apolityczność sił zbrojnych Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

KP6_WG2 – zna podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię;

KP6_WG3 – ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań;

KP6_WG5 – ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej;

KP6_WG8 – zna podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne;

KP6_WK2 – zna geograficzne uwarunkowania stosunków międzynarodowych;

KP6_WK3 – zna podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne;

KP6_WK4 – zna kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej.

Umiejętności: student potrafi

KP6_UW1 – dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne;

KP6_UW4 – doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych;

KP6_UW8 – analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego;

KP6_UW9 – na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych;

KP6_UK2 – merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych;

KP6_UO1 – przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych;

KP6_UO2 – współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role;

KP6_UU1 – samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

Kompetencje społeczne: student

KP6_KK1 – jest gotów do krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

KP6_KK2 – ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 – ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KO3 – jest gotów do uczestniczenia w projektach dotyczących kwestii regionalnych i międzynarodowych, osadzonych w kontekście historycznym.

Weryfikacja efektów kształcenia: zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Zakres tematów:

1.) Podstawowe pojęcia dotyczące sił zbrojnych;

2.) Rola i miejsce sił zbrojnych w strukturze państwa;

3.) Rodzaje sił zbrojnych – wojska lądowe;

4.) Rodzaje sił zbrojnych – siły powietrzne;

5.) Rodzaje sil zbrojnych – marynarka wojenna;

6.) Cywilna kontrola państwa nad siłami zbrojnymi;

7.) Finansowanie sił zbrojnych;

8.) Profesjonalizacja sił zbrojnych na przykładzie Wojska Polskiego;

9.) Sojusze polityczno-wojskowe;

10.) Wielonarodowe siły zbrojne;

11.) Siły zbrojne w wojnie i konflikcie zbrojnym;

12.) Siły zbrojne w operacjach pokojowych;

13-14.) Przemiany współczesnych sił zbrojnych w zakresie sztuki operacyjnej, taktyki i techniki;

15.) Armia przyszłości.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Tomasz Wesołowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)