Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza potrzeb socjalnych 380-SS1-2ACD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,

- Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa 2003,

- E. Jarosz, Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej – szkic do problemów diagnozy rodziny, [w:] Praca socjalna w organizacjach

pozarządowych: z problemów działania i kształcenia, (red.) B. Kromolicka, Toruń 2005,

- E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006, Wydawnictwo

Akademickie „Żak”,

- A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962,

- S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973, Wiedza Powszechna,

- S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980,

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

- Ustawa o Pomocy Społecznej,

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- K. Wódź, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998,

- Swobodne techniki diagnostyczne, (red.) T. Szutrowa, Warszawa 1987,

- E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001,

- Kwartalnik Policyjny 3/2015 PDF /Niebieska Karta/ Procedura Niebieskiej Karty Geneza_i_rozwoj.pdf

- M. Zając, Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2012.

Literatura uzupełniająca:

- Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie "Żak",

- G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997,

Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, s. 46-54.

- K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

- Z. Dąbrowski, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Olsztyn 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

- J. Bińczycka, B. Smolińska – Theiss, Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków

2005, Wydawnictwo „Impuls”,

- Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, (red.) B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002,

-J. Nikitorowicz, Diagnostyka i metodyka w dialogu wspierającym ludzką egzystencję; w: Współczesne dylematy diagnostyczne i

metodyczne w opiece i wychowaniu, red. J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski, Olecko 2003, s. 13 – 32,

- K. Sujak–Lesz, Z Kuklińska, Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli,

- M. Deptuła, Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004,

- K. Marzec-Holka, Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Bydgoszcz 1990, Wyższa Szkoła Pedagogiczne w Bydgoszczy,

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

- M. Guziuk, Podstawy metodologiczne prac promocyjnych. Nauki społeczno–pedagogiczne, Olsztyn 2004, Olsztyńska Szkoła Wyższa im.J. Rusieckiego,

- M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 64- 88, 181-209,

- M. Karwowska – Struczyk, W. Hajnicz, Obserwacja w poznaniu dziecka, Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

- M. Stierlin, I. Rücker – Embden, N. Wetzel, M. Wirsching, Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

- H. Sęk, Metody projekcyjne, Poznań 1984,

Efekty uczenia się:

Student:

- Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach/ K_W07/

- Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących/

K_W10/-test

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społ., analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności ped./ K_U01/-test

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie / K_K07/-test

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji do dwóch tygodni od daty nieobecności, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu),

- aktywność i przygotowanie do zajęć,

- pozytywna ocena z zaliczenia w formie pisemnego kolokwium.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu, określenie zasad współpracy, zapoznanie z literaturą, przedstawienie wytycznych dotyczących zaliczenia przedmiotu.

2, 3. Diagnoza i jej znaczenie w pracy socjalnej i naukach społecznych.

4. Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

5. Metody, techniki i narzędzia w diagnostyce.

6. Niepełnosprawność w rodzinie. Wyzwania związane z pomocą dziecku i rodzinie. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Kolokwium zaliczeniowe przedmiotu.

8. Podsumowanie realizacji ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- burza mózgów,

- praca z tekstem,

- metoda indywidualnego przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A236 (wyk)
Michalina Stankiewicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)