Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.4 380-SS1-2JAN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane strony z: Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych/wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.euronews.net, Zoom in on America, www.linguahouse.com, www.ted.com, https://ed.ted.com/, culture.pl, transom.org, breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym (KA6_WG10)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK4)

Sposób weryfikacji: ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, test zaliczeniowy, udział w dyskusji, praca w grupach, wypowiedzi pisemne, wykonanie zadań w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Ocena zaliczeniowa wyliczana jest na podstawie uzyskanych wyników w trakcie semestru: za testy, prace pisemne, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie eduPortal.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% kartkówek, testów umiejętnościowych oraz prac pisemnych,

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie e-learningowej,

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, współpraca w grupie, projekty grupowe, wypowiedzi indywidualne)

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

EGZAMIN KOŃCOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu.

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Wymagane min. 51% do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu.

Egzamin pisemny składa się z następujących części: listening, reading, use of English, writing.

Egzamin ustny: wypowiedź na jeden wylosowany temat z 10 tematów z zajęć oraz interakcja z egzaminatorem.

Skala ocen:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51% - 60% - dostateczny (3.0)

0-50% - niedostateczny (2)

Zakres tematów:

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- odbywanie kary w systemie otwartym i rola pracowników socjalnych oraz kuratorów,

- przestępczość młodocianych i nieletnich,

- wyzwania pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, rola pracowników socjlanych,

- zadania pracownika socjalnego - praca w biurze i w terenie,

- pomoc socjalna w Polsce - organizacja, programy, dostęp,

- pracownik socjalny w na terenie więzienia,

- środki komunikacji, etyka i rola mediów,

- urbanizacja i jej skutki społeczne,

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie,

słuchanie. Podczas zajęć używane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentów do pracy (multimedia, zadania w formie papierowej lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, burza mózgu, itd.) zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich ustnych lub pisemnych prac domowych, zapewniając studentom różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji według jednej z zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

Część zajęć realizowana jest w formie zdalnej (e-learningu) na platformie eduPortal.

Zajęcia prowadzone są w systemie blended learning w proporcji:

10 godzin: zajęcia zdalne asynchroniczne (moduły nauczania na platformie e-learningowej)

20 godzin: zajęcia w sali

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala B223 (cwi)
Marzena Lubaszewska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)