Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AN1-2PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

8) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

9) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Ustawa o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte za rozwiązywanie przedstawionych kazusów i zagadnień problemowych) - za tę część można uzyskać 30 pkt

- pisemnego kolokwium - kolokwium będzie się składać z dwóch części: części pierwszej - testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru i części drugiej: 2 pytań opisowych. Za kolokwium można uzyskać łącznie 70 pkt (40 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania kolokwium to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

Skala ocen końcowych:

100-91 ocena bardzo dobry

90-81 dobry plus

80-71 dobry

70-61 dostateczny plus

60-51 dostateczny

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się 1 nieobecność.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

3. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa.

4. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego: planowanie budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, wykonywanie i sprawozdawczość budżetowa.

5. Zasady budżetowe w świetle planów publicznych planów finansowych.

6. Dług publiczny państwa oraz dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Maksimczuk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.