Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-2PFP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, stan decentralizacji, obowiązki harmonizacyjne wynikające z prawa unijnego), aksjologii finansów publicznych i prawa finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakacedmicki.

Forma studiów: niestacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok II/semestr III.

Wymagania wstępne: podstawy teorii prawa, terminologia prawnicza, prawo administracyjne, konstytucyjne, cywilne oraz handlowe.

Liczba godzin dydaktycznych: wykład 23 godz. (w tym 12 godz. tradycyjnie w sali, 3 synchronicznie przez kamerkę i 3 godz. w formie e-learningu), ćwiczenia: 15 godz. (w tym 8 godz. tradycyjnie w sali, 5 synchronicznych zdalnych, tj. przez kamerkę i 2 godz. asynchronicznych zdalnych, tj. w formie e-learningu).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 38 godz. (w tym 11 synchronicznnych zdalnych, tj. przez kamerkę i 10 asynchronicznych zdalnych, tj. w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu: 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 103 godz. egzamin 2 godz. Razem: 225 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami: liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ETCS, liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 100 godz, co odpowiada 4 pkt ETCS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

4) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

5) Ofiarski, Z. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2020.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Ustawa o finansach publicznych.

3) Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – na ocenę z egzaminu składa się suma zdobytych punktów zdobych w trakcie egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej.

Ćwiczenia - na ocenę z ćwiczeń składa się suma zdobytych punktów podczas zajęć prowadzonych w formie e-learningu oraz pisemnego kolokwium.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia i egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2022 Dziekana Wydziału Prawa obie części egzaminu zostaną przeprowadzone za pomocą Eduportalu. Podczas egzaminu ustnego Studenci mają obowiązek mieć włączoną kamerkę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko, Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Marta Maksimczuk, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.