Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AN1-2PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecany wykaz aktów prawnych:

1) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zalecana literatura podstawowa:

1) Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Czas trwania egzaminu to 60 minut.

Punktacja:

Skala ocen od 2 do 5.

bardzo dobry - co najmniej 91%, 28-30 pkt

dobry plus - co najmniej 81%, 25-27 pkt

dobry - co najmniej 71%, 22-24 pkt

dostateczny plus - co najmniej 61%,19-21 pkt

dostateczny - co najmniej 51%, 16-18 pkt.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Środki publiczne

3. Jawność i przejrzystość finansów publicznych i zasady gospodarowania finansami publicznymi

4. Ustawa budżetowa

5. Przeznaczenie wydatków budżetu państwa

6. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa

7. Wykonywanie ustawy budżetowej

8. Wieloletni Plan Finansowy Państwa

9. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa

10. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

11. Wieloletnia prognoza finansowa

12. Dług publiczny

Metody dydaktyczne:

Wykład, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia i egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:10, sala 215
Piotr Woltanowski 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)