Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-AN1-3EZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki urzędniczej w kontekście rozważań na temat deontologii zawodów zaufania publicznego.

Strona przedmiotu
370-AN1-1FIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-AN1-2PFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, stan decentralizacji, obowiązki harmonizacyjne wynikające z prawa unijnego), aksjologii finansów publicznych i prawa finansowego.

Strona przedmiotu
370-AN1-1HAI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie ewolucji ustroju administracji doby nowożytnej, późnonowożytnej oraz XX wiecznych republik i reżimów autorytarnych i totalitarnych. Wskazanie idei oraz najważniejszych rozwiązań, które legły u podstaw współczesnej myśli administracyjnej oraz modelu administracji państw europejskich. Omówienie poszczególnych rozwiązań w aspekcie najważniejszych cech wspólnych modeli administracji poszczególnych epok historycznych.Zwrócenie uwagi na wykształcone w procesie ewolucji ustrojów administracji państwowej zasady, które legły u podstaw współczesnego modelu administracji centralnej i terenowej państw europejskich. Celem jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji; analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej; rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych.

Strona przedmiotu
370-AN1-2IUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Instytucje i źródła prawa UE obejmuje podstawowe informacje nt. źródeł prawa i instytucji Unii Europejskiej (istota i charakter poszczególnych źródeł prawa UE; charakter prawny, skład, struktura wewnętrzna, kompetencje instytucji Unii Europejskiej; procedury tworzenia prawa UE i jego implementacja, kontrola przestrzegania prawa UE).

Strona przedmiotu
370-AN1-1KSO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentacje praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, relacje telewizyjne oraz internetowe - w tym relacje z posiedzeń izb parlamentu i jego organów).

Strona przedmiotu
370-AN1-1LPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten łączy elementarne wiadomości z logiki formalnej i semiotyki logicznej w aspekcie poprawności rozumowań i skuteczności technik argumentacyjnych.

Logika formalna wprowadzona jest w zakresie kształcącym przede wszystkim umiejętność oceny poprawności rozumowań. Semiotyka logiczna obejmuje te informacje o języku, które decydują o spójności i poprawności tekstu językowego. Elementy retoryki pozwalają dostrzec praktyczny wymiar uniwersalnych reguł logiki i języka w dyskursie słownym.

Strona przedmiotu
370-AN1-1MIM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce.

Strona przedmiotu
370-AN1-1NAA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar administracji publicznej, jej funkcji, zasad działania, jak też jej otoczenia. Studentowi przekazywana jest podstawowa wiedza o istocie i roli administracji publicznej, jej relacjach z prawem, społeczeństwem, o obszarach zainteresowań nauki o administracji publicznej, kierunkach badawczych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz wybranych aspektach kadr administracji i etyki administracyjnej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych w administracji zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Strona przedmiotu
370-AN1-3OZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami oraz technikami organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Studenci zapoznają się także z zasadami realizacji zadań z zakresu administracji publicznej. Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność analizy organizacji w strukturach administracji publicznej oraz sposobu zarządzania zadaniami wykonywanymi przez jej organy w jak najefektywniejszy sposób.

Strona przedmiotu
370-AN1-1OOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka ustroju administracji publicznej w sferze ochrony środowiska Pojęcia: organu , administracji , podmiotu administrującego , uczestników procedur środowiskowych

Strona przedmiotu
370-AN1-1PPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa m. in.: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-AN1-3POA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest prezentacja celów, funkcji i zasad egzekwowania obowiązków publicznoprawnych oraz zapoznanie studentów z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi używanych w egzekucji administracyjnej.

Strona przedmiotu
370-AN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, między innymi umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w

pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-AN1-2PAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 47 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 47 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 47 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego,a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Strona przedmiotu
370-AN1-2PCU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną ogólne zasady i wybrane szczegółowe instytucje prawa cywilnego. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę działania administracji publicznej przy wykorzystaniu cywilnoprawnej metody regulacji stosunków społecznych.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-AN1-2PKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, ważniejszych zagadnień merytorycznych tegoż porządku oraz praktyczne aspekty prawa międzynarodowego w perspektywie zawodowej kariery urzędniczej

Strona przedmiotu
370-AN1-3PPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
370-AN1-2PPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz nabycie umiejętności wskazania podobieństw i różnic między statusem urzędników a pracowników. Przedstawienie zasad rekrutacji w administracji publicznej, sposobów nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz praw i obowiązków urzędników i ich odpowiedzialności.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności zagadnień materialnych i proceduralnych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny, na których w sposób syntetyczny przedstawiony zostanie i omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień oraz regulacje europejskie.

Strona przedmiotu
370-AN1-1TIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z programami pakietu MS Office (w tym pisanie i edycja dokumentów w MS Word, praca z arkuszami kalkulacyjnymi MS Exel, przygotowanie i prezentowanie własnych wyników poprzez prezentacje w MS PowerPoint.

Strona przedmiotu
370-AN1-1UST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji a także przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Omówienie problematyki zadań publicznych, rodzajów, rozdziału zadań między j.s.t. oraz form ich realizacji.

Przedstawienie problematyki nadzoru nad samorządem terytorialnym (organy, środki nadzoru, procedura nadzorcza).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)