Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy procesu karnego 370-KS1-3PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie rozwiązanie prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości - KA6_WG1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa - KA6_WG4; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

-potrafi formułować oraz rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi - KA6_UW2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa - KA6_UK3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) - KA6_UO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KA6_UU1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- jest gotów do działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobieganie przestępczości oraz patologiom społecznym - KA6_KO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

1. Obecność na zajęciach; dopuszczalna jest 1 nieobecność – każda kolejna nieobecność wymaga odpracowania na dyżurze (w czasie 2 dyżurów od dnia ustania przyczyny nieobecności).

2. Na ocenę końcową składa się suma punktów uzyskanych z:

- wejściówek (5 wejściówek w ciągu semestru, każda po 4 pkt) - razem do zdobycia 20 pkt

- kolokwium (test wielokrotnego wyboru) - razem do zdobycia 40 pkt

Skala ocen:

0-30 pkt - ocena niedostateczna;

31-36 pkt - ocena dostateczna;

37-42 pkt - ocena dostateczna z plusem;

43-48 pkt - ocena dobra;

49-54 pkt - ocena dobra z plusem;

55-60 pkt - ocena bardzo dobra;

3. Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Ćwiczenia dotyczą części szczególnej (dynamiki) procesu karnego:

1. Postępowanie przygotowawcze i jego formy

2. Terminy dochodzenia i śledztwa oraz organy je prowadzące

3. Przebieg postępowania przygotowawczego

4. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego

5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

6. Podjęcie umorzonego postępowania na nowo

7. Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania

8. Quasi-kasacja Prokuratora Generalnego

1. Akt oskarżenia i jego wymogi

2. Rodzaje aktu oskarżenia

3. Kontrola formalna i merytoryczna aktu oskarżenia

4. Przygotowanie do rozprawy głównej

5. Zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego

6. Jawność rozprawy i jej wyłączenia

7. Ogólny porządek rozprawy

8. Przewód sądowy

9. Skierowanie do uzupełnienia postępowania przygotowawczego

10. Rozszerzenie przedmiotowe aktu oskarżenia

11. Przerwa w rozprawie

12. Odroczenie

13. Zamkniecie przewodu sądowego

14. Przemówienia stron

15. Wyrokowanie

16. Części składowe wyroku

17. Ogłoszenie wyroku

18. Sporządzenie uzasadnienia

1. Istota postępowania odwoławczego

2. Tok instancji w polskim procesie karnym

3. Zarzuty i przyczyny odwoławcze

4. Zakaz reformationis in peius

5. Cofnięcie środka odwoławczego

6. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze

7. Przekazanie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy do Sądu Najwyższego

1. Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia

2. Terminy do wniesienia apelacji

3. Uprawnienia do wniesienia apelacji

4. Rozprawa odwoławcza

5. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji

6. Zaskarżalność orzeczeń a zażalenie

7. Terminy do wniesienia zażalenia

8. Tryb postępowania zażaleniowego

1. Postępowanie sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenia

2. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia

3. Terminy do wniesienia kasacji

4. Krąg uprawnionych do wniesienia kasacji

5. Podstawy kasacyjne i ich ograniczenia

6. Nadzwyczajne wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego

7. Podstawy wznowienia

8. Właściwości sądów i decyzje procesowe w przedmiocie wznowienia postępowania

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna; praca w grupach; kazusy; konsultacje; prezentacje;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Sowała 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.