Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 370-PN5-2PAD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3;

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2;

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6;

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2,sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów.

Etap I - pisemny: czas trwania: 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań oraz rozwiązanie 3-ch kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt. Do końcowego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. na II etapie egzaminu.

Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 pkt ocena 5

Ocena uzyskana na II etapie równoznaczna jest z oceną końcową z egzaminu.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego.

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji.

4. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia.

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego.

6. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych.

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego. Zwyczaj. Orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny) (online - 2 godz.)

10. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny

12. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania.

13. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych

14. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego

15. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne.

16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewnątrzadministracyjna.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny (w sali i zdalnie synchronicznie), konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:15 - 12:45, sala 311
Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)