Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa prywatnego 370-PS5-1HPB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KA7_WG2; sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6; sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2, sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym – KA7_UW2, sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KA7_UU1, sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KA7_UU2, sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KA7_KO1, sposób weryfikacji - egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KA7_KK2, sposób weryfikacji , egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny ( w wyjątkowych przypadkach) - I i II termin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń

Oceniana będzie umiejętność udzielenia w formie opisowej odpowiedzi na 5 pytań z listy zagadnień przekazanych na wykładzie. Za każde pytanie maksymalnie 1 punkt. Skala ocen od 2 do 5.

2,5 - 2,75 pkt - dst,

3 - 3,25 pkt dst plus,

3,5 - 3,75 pkt - db,

4 - 4,25 pkt db plus,

4,5 - 5 pkt - bdb.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

1. Prawo publiczne a prawo prywatne. Nauka i nauczanie historii prawa. Archeologia prawa i antropologia prawa.

2. Periodyzacja dziejów prawa sądowego w Europie i w Polsce.

3. Źródła prawa kanonicznego. Rola prawa kanonicznego w rozwoju prawa.

5. Nowożytna doktryna prawa natury a kodyfikacja prawa. Prawo natury a prawo prywatne.

6. Zasady prawa cywilnego na przykładzie Kodeksu Napoleona i ABGB.

7. Znaczenie BGB dla rozwoju prawa cywilnego w Europie i świecie.

8. Szkoła socjologiczna w prawie cywilnym w XIX w. Przejawy publicyzacji prawa prywatnego.

9. Organizacja Komisji Kodyfikacyjnej II RP.

10. Osiągnięcia Komisji Kodyfikacyjnej II RP w dziedzinie prawa cywilnego.

11. Prawo handlowe w nowożytnej Europie. Kodeksy handlowe.

12. Nazizm a prawo prywatne.

13. Bolszewicy i państwo radzieckie a prawo cywilne.

14. Kodeks cywilny z 1964 r.

15. Tendencje w rozwoju prawa cywilnego na zachodzie Europy po II wojnie światowej. Miejsce prawa własności i zasady swobody umów.

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny – wyłożenie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii prawa publicznego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 104
Piotr Fiedorczyk 170/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)