Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe 370-PS5-3PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel, Prawo podatkowe dla każdego, Białystok 2022

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, przygotowanie projektu pisma procesowego

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/metoda weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ćwiczenia praktyczne

K_K07 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/metoda weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium obejmuje zakres materiału omówionego w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie e-learningu oraz obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność); nieobecności ponadwymiarowe zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia.

Zaliczenie końcowe ma formę testu składającego się z 30-u pytań; czas trwania 30 minut. Prawidłowa odpowiedź na pytanie - 1 pkt. W sumie do uzyskania 30 pkt

Skala ocen:

20-15 pkt - dostateczny

22-21 pkt - dostateczny +

24-23 pkt - dobry

27-25 pkt - dobry plus

30-28 pkt - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawą zaliczenia zajęć realizowanych w trybie e-learningu jest zaliczenie testów dla każdego z modułów (11 testów składających się z 5 pytań jednokrotnego wyboru. Podstawą do zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 40 z 55 możliwych punktów). W przypadku braku realizacji testów w określonym czasie konieczne jest zaliczenie materiału zamieszczonego w danym module na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia.

Zakres tematów:

Ćwiczenia stacjonarne:

Zajęcia 1. 2h (stacjonarne)

zagadnienia organizacyjne:

- zakres przedmiotu,

- metody dydaktyczne,

- przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych,

- zasady zaliczania zajęć,

- jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

- ordynacja podatkowa w systemie źródeł prawa

Zajęcia 2. 2h (stacjonarne)

- zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

- organy podatkowe i ich właściwość

Zajęcia 3. 2h (stacjonarne)

- obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- powstawanie zobowiązań podatkowych

- decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

- oszacowanie podstawy opodatkowania

- interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego

a) organy właściwe do wydania interpretacji

b) wniosek o wydanie interpretacji

c) zasada nieszkodzenia

d) zasada prymatu interpretacji ogólnych

e) zmiana/ uchylenie interpretacji

f) publikacja interpretacji

g) zadanie praktyczne – sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji

- objaśnienia podatkowe

- utrwalona praktyka interpretacyjna

- przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Zajęcia 4. 2h (stacjonarne)

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych:

- zapłata podatku

- pobór podatku przez płatnika i inkasenta

- potrącenie

- przeniesienie własności rzeczy lub praw

- umorzenie

- przedawnienie

Zajęcia 5. 2h (stacjonarne)

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych c.d.:

- zaniechanie poboru

- zaliczenie nadpłaty

- zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej

Terminy płatności

Zaległość podatkowa

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Opłata prolongacyjna

Zajęcia 6. 2h (stacjonarne)

- ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

- przygotowanie projektu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

Zajęcia 7. 2h (stacjonarne)

- nadpłaty

- korekta deklaracji

- podpisywanie deklaracji przez pełnomocników

- rachunki

- odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Zajęcia 8. 2h (stacjonarne)

- rodzaje i istota procedur podatkowych

- pojęcie postępowania podatkowego

- zasady ogólne postępowania podatkowego

Zajęcia 9. 2h (stacjonarne)

- podmioty postępowania podatkowego

- reprezentacja w prawie podatkowym

- doręczenia

- wezwania

- kary porządkowe

Zajęcia 10. 2h (stacjonarne)

- postanowienia

- decyzje

- przygotowanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego

Zajęcia 11. 2h (stacjonarne)

- zażalenia

- odwołania

- przygotowanie odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

Zajęcia 12. 2h (stacjonarne)

nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych:

- wznowienie postępowania

- stwierdzenie nieważności decyzji

- uchylenie lub zmiana decyzji

- wygaśnięcie i wygaszenie decyzji

Ćwiczenia w formie zdalnej asynchronicznej:

Zajęcia 1. 2h (e-learning)

- zabezpieczenie wykonywania decyzji podatkowych

- wykonywanie decyzji podatkowych

- współdziałanie: umowa podatkowa, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy

Zajęcia 2. 2h (e-learning)

sukcesja w prawie podatkowym:

- zakres sukcesji podatkowej

- kategorie podmiotów przejmujących prawa i obowiązki

- procedura przeniesienia praw i obowiązków

- dochodzenie nadpłat przez sukcesorów

Zajęcia 3. 2h (e-learning)

odpowiedzialność podatkowa osób trzecich:

- zasady odpowiedzialności osób trzecich

- katalog osób trzecich

- zakres odpowiedzialności

- postępowanie w sprawie odpowiedzialności osób trzecich

Zajęcia 4. 2h (e-learning)

unikanie opodatkowania:

a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

b) ustalenie treści czynności prawnej

c) postępowanie w przypadku unikania opodatkowania

Zajęcia 5. 2h (e-learning)

- informacje podatkowe

- informacje o schematach podatkowych

- przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Zajęcia 6. 2h (e-learning)

- sposoby wszczęcia postępowania podatkowego

- sposób procedowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania podatkowego

- wymogi formalne podań

- postępowanie z podaniem złożonym do niewłaściwego organu

Zajęcia 7. 2h (e-learning)

dowody w postępowaniu podatkowym:

- klasyfikacja dowodów

- rodzaje dowodów

- podstawowe zasady prowadzenia postępowania dowodowego

Zajęcia 8. 2h (e-learning)

Wybrane instytucje postępowania podatkowego:

a) wyłączenie pracownika i organu podatkowego

b) terminy załatwiania spraw

c) przywrócenie terminu

d) udostępnianie akt

e) metryka sprawy podatkowej

Zajęcia 9. 2h (e-learning)

Wybrane instytucje postępowania podatkowego:

a) protokoły i adnotacje

b) zawieszenie i umorzenie postępowania

c) rozprawa podatkowa

Czynności sprawdzające (cel, podmioty uprawnione, zakres)

Zajęcia 10. 2h (e-learning)

Kontrola podatkowa:

- cel

- podmioty uprawione do prowadzenia

- zasady podejmowania

- zakresu uprawnień kontrolujących oraz obowiązków kontrolowanego

- czynności podejmowane w ramach kontroli podatkowej

- zakończenie kontroli podatkowej

Zajęcia 11. 1h (e-learning)

- tajemnica skarbowa

- zaświadczenia

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte są na części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 23 godz. oraz w formie zdalnej asynchronicznej w wymiarze 22 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych studenci zobowiązani są do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 314
każdy wtorek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Grzegorz Liszewski 22/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 314
każda środa, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Grzegorz Liszewski 18/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 309
każdy czwartek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Rafał Dowgier 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 309
każda środa, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Rafał Dowgier 22/ szczegóły
5 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 311
każda środa, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Łukasz Presnarowicz 20/ szczegóły
6 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 311
każdy czwartek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Łukasz Presnarowicz 22/ szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 314
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Ewelina Bobrus-Nowińska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)