Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PPE
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Ćwiczenia oparte są na części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 23 godz. oraz e-learningu w wymiarze 22 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani są do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce, omówienie podstawowych instytucji składających się na system podatkowy, w tym dokonanie analizy konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system, szczegółowa charakterystyka

ustawy Ordynacja podatkowa normującej zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego oraz przedstawienie podstawowych zasad postępowania podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 40 godzin wykładu (forma klasyczna stacjonarna), 45 godzin ćwiczeń ( w tym 22 godziny zdalne asynchroniczne).

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 7

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 40 godz. wykładu klasycznego, 45 godzin ćwiczeń (w tym 22 godziny ćwiczeń zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 58 godz., udział w konsultacjach - 30 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 175 godz., co odpowiada 7,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,50 godz. (co odpowiada 3,5 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 87,50 godz. (co odpowiada 3,5 pkt ECTS)

Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel, Prawo podatkowe dla każdego, Białystok 2022

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2023

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2023

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)

KA7_WK3 - absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

KA7_WK8 - absolwent ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo

KA7_UW3 - absolwent umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KA7_KK1 - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

KA7_KO3 - absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

Kolokwium obejmuje zakres materiału omówionego w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie e-learningu oraz obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność); nieobecności ponadwymiarowe zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia.

Zaliczenie końcowe ma formę testu składającego się z 30-u pytań; czas trwania 30 minut. Prawidłowa odpowiedź na pytanie - 1 pkt. W sumie do uzyskania 30 pkt

Skala ocen:

20-15 pkt - dostateczny

22-21 pkt - dostateczny +

24-23 pkt - dobry

27-25 pkt - dobry plus

30-28 pkt - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawą zaliczenia zajęć realizowanych w trybie e-learningu jest zaliczenie testów dla każdego z modułów (11 testów składających się z 5 pytań jednokrotnego wyboru. Podstawą do zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 40 z 55 możliwych punktów). W przypadku braku realizacji testów w określonym czasie konieczne jest zaliczenie materiału zamieszczonego w danym module na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia.

3. Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów:

Etap I - pisemny - test: czas trwania: 60 minut; rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40-u pytań oraz rozwiązanie 3-ch kazusów.

Reguły punktacji:

Prawidłowa odpowiedź na pytanie testowe - 1 pkt, prawidłowe rozwiązanie kazusu - 3 pkt, w sumie do uzyskania 49 pkt. Uzyskanie co najmniej 25 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Etap I nie jest oceniany. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Istnieje możliwość przeprowadzenia I etapu egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na platformie EduPortal).

Etap II – ustny na ocenę – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom wcześniej do wiadomości.

W zależności od rozwoju sytuacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia II etapu egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)