Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe 370-PS5-4PH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck,

Warszawa 2019

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

3. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

4. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

5. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa

publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze,

handlowe), , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK1 - ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia

i prawa socjalnego, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK8 - ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia

i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości,

wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin

naukowych, właściwych dla kierunku prawo, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy

tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi

zjawiskami kulturowymi i społecznymi, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 stanów faktycznych do rozwiązania (kazusów) (I etap) i egzamin ustny (II etap). Do egzaminu ustnego mają możliwość przystąpienia Studenci, którzy z części pisemnej egzaminu otrzymali minimum 51% punktów. Egzamin ustny będzie polegał na wylosowaniu dwóch pytań otwartych z puli:

1. Pojęcie prawa handlowego. Działy prawa handlowego. Miejsce w systemie prawa prywatnego.

2. Rozwój historyczny polskiego prawa handlowego do czasów obecnych.

3. Ustawa Prawo przedsiębiorców – pojęcie przedsiębiorcy. Kategorie przedsiębiorców według rodzaju podmiotowości prawnej i według celu działalności.

4. Pojęcie konsumenta.

5. Pojęcie działalności gospodarczej.

6. Rodzaje relacji kontraktowych (B2B, B2C, C2C).

7. Znaczenie kwalifikacji działalności jako gospodarczej.

8. Kodeks spółek handlowych i jego zasady (kontynuacji, modernizacji, europeizacji).

9. KSH. Przepisy ogólne (art. 1-7). Stosowanie KC do spółek handlowych.

10. Definicja umowy spółki.

11. Obowiązek lojalności.

12. Spółki osobowe. Znaczenie gospodarcze. Pojęcie jednostki organizacyjnej (art. 33 1 KC, art. 8 KSH).

13. Zmiana umowy spółki osobowej, zbycie ogółu praw i obowiązków (art. 9 i 10 KSH).

14. Istota spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej. Pojęcie. Charakterystyka. Prawa obowiązki stron.

15. Prowadzenie spraw spółki cywilnej i reprezentacja. Odpowiedzialność za zobowiązania.

16. Spółka jawna. Znaczenie jej regulacji dla pozostałych spółek osobowych.

17. Pojęcie spółki jawnej i znaczenie gospodarcze.

18. Umowa spółki jawnej i jej składniki. Wkłady. Spółka jawna „elektroniczna”. Rejestracja.

19. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej.

20. Reprezentacja spółki jawnej.

21. Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej. Charakter regulacji (ius dispositivum). Prowadzenie spraw.

22. Rozwiązanie umowy spółki jawnej. Wypowiedzenie udziału w spółce jawnej. Rozliczenie z występującym wspólnikiem.

23. Likwidacja spółki jawnej.

24. Pojęcie udziału kapitałowego i jego wpływ na członkostwo w spółkach.

25. Pojęcie członkostwa w spółkach osobowych i kapitałowych.

26. Spółka partnerska - definicja. Przyczyny jej powstania. Znaczenie gospodarcze.

27. Pojęcie wolnego zawodu i cechy wspólne wolnych zawodów. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki.

28. Różnice między spółką partnerską a spółką jawną.

29. Spółka komandytowa. Pojęcie. Historia. Funkcje. Znaczenie gospodarcze.

30. Umowa spółki komandytowej. Spółka komandytowa „elektroniczna”.

31. Wkłady komandytariuszy. Odpowiedzialność za zobowiązania obydwu kategorii wspólników spółki komandytowej.

32. Pozycja komandytariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

33. Różnice między spółką komandytową a spółką jawną.

34. Spółki komandytowe w zastosowaniach gospodarczych (przykłady).

35. Spółka komandytowo – akcyjna. Pojęcie. Charakter regulacji.

36. Zastosowania gospodarcze spółki komandytowo-akcyjnej.

37. Pozycja komplementariuszy i uprawnienia akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej.

38. Prosta spółka akcyjna –pojęcie, funkcje, cechy wyróżniające tę spółkę.

39. Wkłady do PSA, kapitał PSA.

40. Akcje w PSA. Beznominałowość. Uprawnienia z akcji.

41. Ustrój PSA. System monistyczny i dualistyczny.

42. Rozwiązanie i likwidacja PSA

43. Spółki kapitałowe. Zasady: rządów większości, proporcjonalności, równego traktowania). Ochrona mniejszości.

44. Spółka w organizacji – pojęcie, jakich spółek dotyczy, odpowiedzialność wspólników tej spółki.

45. Pojęcie członkostwa w spółce.

46. Wkłady-pojęcie i istota. Pojęcie kapitału zakładowego i jego funkcje.

47. Spółka z o.o. Definicja. Geneza. Znaczenie gospodarcze. Tworzenie spółki. Umowa spółki – składniki. Spółka „elektroniczna”. Przesłanki rejestracji.

48. Pojęcie udziału w spółce z o.o. Prawa i obowiązki (majątkowe i korporacyjne). Zbywanie i ograniczenie zbycia udziałów. Dopłaty. Umorzenie udziału.

49. Zarząd spółki z o.o. Kwalifikacje członków zarządu. Powstanie i ustanie mandatu. Kompetencje. Art. 17 KSH. Zasada względnej autonomii zarządu.

50. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki z o.o. Wymagana staranność. Konflikt interesów i zakaz konkurencji.

51. Nadzór w spółce z o.o. Kontrolne uprawnienia indywidualne wspólnika i ich ochrona oraz możliwość wyłączenia. Rada nadzorcza i jej kompetencje.

52. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Kompetencje, zwoływanie. Większości kwalifikowane przy podejmowaniu uchwał.

53. Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. Powództwo o stwierdzenie nieważności, o uchylenie i stwierdzenie nieistnienia. Przesłanki i tryb.

54. Zmiana umowy spółki z o.o., podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału.

55. Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. – przyczyny i forma.

56. Przyczyny rozwiązania spółki z o.o. i procedura likwidacji.

57. Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. (z art. 299 KSH).

58. Odpowiedzialność członków władz spółki z o.o. za czyny zawinione (z art. 293 KSH).

59. Rola absolutorium. Actio pro socio.

60. Spółka akcyjna. Definicja. Geneza. Znaczenie gospodarcze.

61. Tworzenie spółki akcyjnej. Statut spółki – składniki. Przesłanki rejestracji.

62. Pojęcie akcji. Rodzaje akcji. Dematerializacja. Zbywanie i ograniczenie zbycia akcji. Umorzenie akcji.

63. Akcja jako prawo podmiotowe – uprawnienia składające się na akcje (majątkowe i korporacyjne).

64. Zarząd spółki akcyjnej. Kwalifikacje członków zarządu. Powstanie i ustanie mandatu. Kompetencje. Art. 17 KSH. Zasada względnej autonomii zarządu.

65. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki akcyjnej. Wymagana staranność. Konflikt interesów i zakaz konkurencji.

66. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Powoływanie. Kompetencje. Organizacja wewnętrzna.

67. Walne zgromadzenie. Kompetencje, zwoływanie. Przebieg. Wirtualne WZ. Większości kwalifikowane przy podejmowaniu uchwał.

68. Zaskarżanie uchwał w spółce akcyjnej. Powództwo o stwierdzenie nieważności, o uchylenie i stwierdzenie nieistnienia. Przesłanki i tryb.

69. Spółka akcyjna -przymusowy wykup i odkup akcji. Przesłanki. Procedura. Ochrona wykupowanych i spółki. Wykup w spółkach publicznych.

70. Zmiana statutu w spółce akcyjnej – pojęcie i przesłanki.

71. Spółka akcyjna -podwyższenie kapitału. Pojęcie, funkcje i rodzaje. Warianty subskrypcji. Prawo poboru. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału.

72. Obniżenie kapitału w spółce akcyjnej.

73. Rozwiązanie spółki akcyjnej – przyczyny.

74. Procedura likwidacji spółki akcyjnej.

75. Odpowiedzialność z art. 483 KSH. Rola absolutorium. Actio pro socio.

76. Przedsiębiorcy inni niż spółki na przykładzie fundacji.

77. Przedsiębiorcy inni niż spółki na przykładzie stowarzyszeń.

78. Spółka europejska – źródła regulacji, istota.

79. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – źródła regulacji, istota.

80. Pojęcie i funkcje upadłości. Zasada optymalizacji.

81. Zdolność upadłościowa (podmiotowy zakres upadłości)

82. Przesłanki upadłości. Stan niewypłacalności i jego postacie.

83. Przesłanki negatywne upadłości.

84. Prawo i obowiązek złożenia wniosku o upadłość.

85. Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o upadłość ( art. 21 ust. 3, art. 373 pr. upadł. i art. 586 KSH art. 300 KK).

86. Skutki ogłoszenia upadłości. Rodzaje skutków. Skutki co do zobowiązań upadłego w zakresie ogólnych przepisów regulujących zobowiązania.

87. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.

88. Układ w postępowaniu upadłościowym.

89. Podział funduszy masy upadłości. Zakończenie postępowania upadłościowego.

90. Pojęcie i funkcje restrukturyzacji.

91. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

92. Umowa sprzedaży. Pojęcie. Charakterystyka. Prawa i obowiązki stron.

93. Rękojmia i gwarancja z umowy sprzedaży.

94. Szczególne rodzaje sprzedaży.

95. Umowa sprzedaży a umowy dostawy i kontraktacji.

96. Umowa leasingu. Pojęcie, funkcje. Rodzaje leasingu. Prawa i obowiązki stron.

97. Ochrona korzystającego w przypadku wad przedmiotu leasingu.

98. Umowa konsorcjum. Pojęcie. Charakterystyka. Prawa obowiązki stron.

99. Umowa zlecenia. Pojęcie. Charakterystyka. Prawa i obowiązki stron.

100. Umowa o świadczenie usług (art. 750 KC).

101. Umowa o roboty budowlane. Pojęcie. Charakterystyka. Prawa i obowiązki stron.

102. Rodzaje wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane.

103. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

104. Krajowy Rejestr Sądowy. Funkcje. Zasady.

105. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej.

106. Firma, firma a znak towarowy, nawa handlowa, ograniczenia swobody wyboru firmy.

107. Pełnomocnictwo i prokura.

108. Przekształcenia spółek – możliwości.

109. Podział spółek – możliwości.

110. Łączenie spółek - możliwości.

111. Podstawowe zasady transformacji podmiotowych spółek.

112. Spółki osobowe – zagadnienia praktyczne – umowy, szczególne klauzule.

113. Spółki kapitałowe – zagadnienia praktyczne – umowy/statuty – klauzule umowne.

114. Cechy umów handlowych.

115. Znaczenie umów handlowych.

116. Umowy ubezpieczenia mienia jako umowy handlowe. Charakterystyka. Pojęcie. Ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

117. Umowa komisu jako umowa handlowa.

118. Umowa agencji jako umowa handlowa.

119. Umowa przewozu jako umowa handlowa.

120. Umowa składu jako umowa handlowa.

121. Umowa rachunku bankowego jako umowa handlowa.

122. Pojęcie instrumentu finansowego. Rodzaje.

123. Obligacje. Rodzaje i sposoby przenoszenia.

124. Instrumenty finansowe pochodne. Wymień i omów jeden z nich.

125. Infrastruktura rynku kapitałowego.

126. Prospekt emisyjny – pojęcie i tryby zatwierdzania.

127. Obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym.

128. Weksel własny a weksel trasowany.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prawa handlowego: miejsce i znaczenie prawa handlowego w systematyce prawa, źródła prawa handlowego, zasady i cechy prawa handlowego, wskazanie wzajemnej zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa prywatnego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i postępowanie rejestrowe. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Firma i inne oznaczenia odróżniające przedsiębiorców (zasady prawa firmowego). Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym: prokura a pełnomocnictwo.

Wprowadzenie do prawa przedsiębiorców: definicje ustawowe, spółka dominująca, spółka zależna, cechy spółek osobowych, cechy spółek kapitałowych. Pojęcie spółki cywilnej: przeznaczenie gospodarcze, zasady funkcjonowania, pojęci współwłasności łącznej, zasady odpowiedzialności wspólników, rozwiązanie spółki.

Spółka jawna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka partnerska: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Prosta spółka akcyjna: : źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Elementy prawa transformacyjnego: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zasady ich funkcjonowania.

Wprowadzenie do prawa umów handlowych.

Instytucja przekazu i pojęcie papieru wartościowego w Kodeksie cywilnym. Prawo papierów wartościowych: weksel, czek, obligacje,akcje.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, zadania praktyczne, zadania teoretyczne, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 313
Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska 126/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)