Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne 370-PS5-5ZPU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

5. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - K_W06; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw

niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie w formie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.

Czas trwania zaliczenia ok. 50 min.

Skala ocen od 2 do 5.

36-40 ocena bardzo dobry

32-35 dobry plus

28-31 dobry

24-27 dostateczny plus

21-23 dostateczny

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa. Zakres ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady zamówień publicznych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryby udzielania zamówień publicznych.

4. Organy właściwe w sprawach zamówień.

5. Środki ochrony prawnej

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:00, sala 313
Ewa Lotko 38/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)