Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna 380-DS5-2PWC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000.

Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania red. PWN, Warszawa 2011

Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Irena Adamek, Uczenie uczenia się – nabywanie umiejętności –uwarunkowania. (w:) Jolanta Bonar, Anna Buła, Dorota Radzikowska (red.) Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli

i studentów wczesnej edukacji. Impuls, Kraków 2014

Klaudia Pujer (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wybrane problemy. Exante, Wrocław 2016

Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj- Drąg (red.), Pedagogika wczesnoszkolna T.2, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2014.

Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Alreksandra Szczygieł (red.), Szkoła- nauczycieli -uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Difin, Warszawa 2020.

Jolanta Karbowniczek, Idea partnerstwa edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej (w:) Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce nr 11/2016, s 71-84.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (2013) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.

Cudowska A., Partnerstwo szkoły i środowiska w kreowaniu przestrzeni edukacyjnego dialogu, w: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 - student zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać, KA7_WK3 - student zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów

KA7_WK4 - student zna i rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia

KA7_UK1 - student potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia

KA7_KK3 - student jest gotów projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub

uczniów w świat wartości

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Kryteria oceniania:

0-50% pkt. - ndst

51-60% pkt. - dst

61-70% - dst plus

71-80% pkt. - db

81-90% pkt. - db plus

91-100% pkt. - bdb

Zakres tematów:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako subdyscyplina pedagogiki. Miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

2. Rys historyczny pedagogiki wczesnoszkolnej.

3. Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej.

4. Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej, podmiot i przedmiot badań. (4 godz.).

5. Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, modele wczesnej edukacji.

6. Koncepcja programowa edukacji wczesnoszkolnej.

7. Cele i zasady współpracy szkoły i nauczyciela z podmiotami zewnętrznymi oraz modele, funkcje, szanse i zagrożenia współpracy. Zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.

8. Klasa szkolna jako grupa społeczna.

9. Rola nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej.

10. Style wychowania w praktyce edukacyjnej, ich wartościowe cechy i zagrożenia dla podmiotowości ucznia. Motywy i wzory ludzkiego zachowania.

11. Idea partnerstwa edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej.

12. Nauczyciel jako badacz rzeczywistości edukacyjnej.

13. Ewaluacja pracy pedagogicznej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej.

14. Wspieranie aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym jako warunek jego rozwoju - stymulatory i inhibitory dziecięcej aktywności.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala A236 (wyk)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 97/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)