Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2PWC
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Pozna cele i zasady współpracy szkoły i nauczyciela z podmiotami zewnętrznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu terminologii używanej w pedagogice wczesnoszkolnej, jej źródła, miejsce oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Studenci są zapoznawani z wybranymi modelami i koncepcjami pedagogicznymi w edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr4

Wymagania wstępne: podstawy pedagogiki ogólnej, pedagogika ogólna, etyka zawodu nauczyciela, dydaktyka

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowej terminologii używanej w pedagogice

znajomość etyki zawodu nauczyciela

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 55 godzin

przygotowanie zadań grupowych 30 godzin

przygotowanie do egzaminu 30 godzin

udział w konsultacjach 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godzin

o charakterze praktycznym 105 godzin

Literatura:

Literatura:

J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.

Głoskowska-Sołdatow Małgorzata(red.), Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Małgorzata Karwowska-Struczyk, Dorota Sobierańska, Magdalena Szpotowicz , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, badania, opinie, inspiracje, Żak, 2011l

Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania red. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska, PWN, Warszawa 2011

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wybrane problemy, monografia seria pedagogika, red. naukowa Pujer Klaudia,Exante, Wrocław 2016

Sieradzka-Baziur Bożena, Słownictwo specjalistyczne prac z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego, Akademia Ignatianum, Kraków pdf

https://www.academia.edu/28291555/S%C5%82ownictwo_specjalistyczne_prac_z_zakresu_pedagogiki_przedszkolnej_i_wczesnoszkolnej_w_kontek%C5%9Bcie_bada%C5%84_dotycz%C4%85cych_j%C4%99zyka_naukowego dostęp[29.01.2021]

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania,uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;KA7_WG2,

student zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów; KA7_WK3,

student zna i rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia; KA7_WK4,

student potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy,pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia; KA7_UK1,

student jest gotów do projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub

uczniów w świat wartości; KA7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Metody problemowe i inne, aktywizujące studentów w procesie kształcenia

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie cząstkowe ćwiczeń:

- ocena zadań przedmiotowych (wykonywanych indywidualnie lub zespołowo);

Ocena dostateczna z ćwiczeń - min 51% punktów możliwych do zdobycia na ćwiczeniach;

Ocena dostateczna z wykładu - min 51% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie pisemnym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Marta Makarewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Adam Naruszewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)