Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna 380-DS5-2PWC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.

Głoskowska-Sołdatow Małgorzata(red.), Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Małgorzata Karwowska-Struczyk, Dorota Sobierańska, Magdalena Szpotowicz , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, badania, opinie, inspiracje, Żak, 2011l

Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania red. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska, PWN, Warszawa 2011

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wybrane problemy, monografia seria pedagogika, red. naukowa Pujer Klaudia,Exante, Wrocław 2016

Sieradzka-Baziur Bożena, Słownictwo specjalistyczne prac z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego, Akademia Ignatianum, Kraków pdf

https://www.academia.edu/28291555/S%C5%82ownictwo_specjalistyczne_prac_z_zakresu_pedagogiki_przedszkolnej_i_wczesnoszkolnej_w_kontek%C5%9Bcie_bada%C5%84_dotycz%C4%85cych_j%C4%99zyka_naukowego dostęp[29.01.2021]

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania,uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;KA7_WG2,

student zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów; KA7_WK3,

student zna i rozumie procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia; KA7_WK4,

student potrafi skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy,pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia; KA7_UK1,

student jest gotów do projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub

uczniów w świat wartości; KA7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie studenta) w minimum 90% czasu zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych z czterech prac pisemnych. Nieobecność na zajęciach należy zaliczyć nie później niż 3 tygodnie od dania absencji. Kryteria oceniania:

0-50% pkt. - ndst

51-60% pkt. - dst

61-70% - dst plus

71-80% pkt. - db

81-90% pkt. - db plus

91-100% pkt. - bdb

Zakres tematów:

1. Pedagogika wczesnoszkolna jako dyscyplina pedagogiczna – przedmiot zainteresowania, terminologia, pokrewne dyscypliny naukowe związane z pedagogiką wczesnoszkolną – 2 godziny

2. Nauka o rzeczach i Nowe wychowanie jako nurty pedagogiczne stanowiące podwaliny współczesnej pedagogiki wczesnoszkolnej- dyskusja oxfordzka – 2 godziny

3. Podejścia do pedagogiki wczesnoszkolnej w programach kształcenia dla pierwszego etapu edukacji. Analiza programów pod kątem realizacji założeń pedagogiki wczesnoszkolnej – 2 godziny

4. Program szkolny jako przedmiot zainteresowania pedagogiki wczesnoszkolnej –, struktura oraz procedura tworzenia programu – 2 godziny

5. Obudowa dydaktyczna programu. Rodzaje materiałów, budowa, rodzaje zadań, rodzaje tekstów, język, ilustracje i ich rola - analiza materiałów dla ucznia – 2 godziny

6. Materiały metodyczne dla nauczyciela – ich rodzaje, struktura, znaczenie w pracy nauczyciela. Analiza krytyczna – 2 godziny

7. Organizacja środowiska uczenia się, budowanie zespołu klasowego. Komunikacja nauczyciela z uczniami klas 1-3 – 4 godziny

8. Współpraca szkoły i nauczyciela z podmiotami zewnętrznymi. Warunki współpracy, jej organizacja, możliwości wykorzystania w procesie edukacji wczesnoszkolnej – 2 godziny

9. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego i wynikające z nich konsekwencje dla edukacji dziecka - organizacja współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów – 2 godziny

10. Analiza i interpretacja wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych – perspektywa nauczyciela, ucznia, rodzica – 4 godziny

11. Nauczyciel jako badacz rzeczywistości edukacyjnej. Przedmiot badania. Cele i warunki badań prowadzonych przez nauczyciela – 4 godziny

12. Repetytorium – 2 godziny

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, metoda problemowa, praca z tekstem, dyskusja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala A204/2 (cwi)
Emilia Jakubowska 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala A204/2 (cwi)
Emilia Jakubowska 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala A209 (cwi)
Adam Naruszewicz 21/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala A204/2 (cwi)
Emilia Jakubowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)