Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji językowej 380-DS5-3JDW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2020.

Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

Gawdzik W. (Profesor Przecinek), Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990.

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W08 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

K_W13 - Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

K_K01 - Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

KA7_KK4 - Jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

• Kolokwium pisemne

• Aktywność studenta na ćwiczeniach

• Zespołowe prace pisemne

• Obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Język – narzędzie komunikacji i porozumienia. Rozpoznawanie funkcji językowych w tekstach. Podstawy skutecznej komunikacji – style językowe. Etyka i estetyka wypowiedzi.

2. Norma językowa i błąd – analiza poprawnościowa tekstów.

3. Cechy głosek, różnice między wymową a pisownią. Upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe. Ćwiczenia w poprawnym akcentowaniu.

4. Części mowy i ich odmiana.

5. Części zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych.

6. Słowotwórstwo (wyraz podstawowy i pochodny, rodzina wyrazów, budowa słowotwórcza wyrazów, rodzaje i funkcje formantów).

7. Ćwiczenia ortograficzne, interpunkcyjne i słownikowe.

8. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusje, m. problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala B225 (cwi)
Małgorzata Kryńska 21/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala B225 (cwi)
Małgorzata Kryńska 21/ szczegóły
3 każda środa, 18:30 - 20:00, sala B225 (cwi)
Małgorzata Kryńska 22/ szczegóły
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala B225 (cwi)
Małgorzata Kryńska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)