Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej 380-RS5-1IAO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gryżałowska G., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa 2004.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2, Warszawa 2001.

Juraś–Krawczyk B., Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź 2007.

Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 1995.

Pańczyk J., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 1995.

Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Warszawa 1998.

Zych A.A., Special Geragogics: Pedagogy of the Elderly with Disabilities, LABOR et EDUCATIO, No. 7/2019.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2: Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje

KA7_WG4: Zna i rozumie zakresy pedagogiki specjalnej.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, konsultacje

KA7_UW1 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, konsultacje, praca w grupach

KA7_UW2: potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja i aktywność studenta podczas zajęć.

KA7_UK1: Potrafi wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Sposób weryfikacji efektu: praca indywidualna podczas zajęć, dyskusja, konsultacje.

KA7_KK1: Jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dozwolona 1 nieobecność, każda następna powinna być odpracowana podczas konsultacji)

- znajomość wybranych fragmentów zalecanych lektur

- aktywność na zajęciach (praca indywidualna i w zespole)

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające w tematykę andragogiki specjalnej.

2. Proces kształcenia dorosłych i jego struktura. Rola motywacji i świadomości w przyswajaniu i konstruowaniu wiedzy.

3. Problemy kształcenia i rehabilitacji zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych.

4. Nauczyciel - Andragog, a oczekiwania uczniów dorosłych.

5. Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw.

6. Starość osób z niepełnosprawnością.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia)

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- praca indywidualna

- burza mózgów, debata

- prezentacja multimedialna

- konsultacje indywidualne

Możliwość ustalenia indywidualnej formy zaliczenia (np. możliwość wyboru formy zaliczenia

materiału - pisemnej lub ustnej) uwzględniające potrzeby i możliwości studenta w zależności od doświadczanej niepełnosprawności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala B223 (cwi)
Joanna Gregorczuk-Prosicka 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)