Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki ogólnej 380-RS5-2PDY
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa

2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Karpińska A., M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Karpińska A., Wróblewska W., Remża P. (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- klasyczne i współczesne teorie uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA7_WG2)

- dydaktyczne i metodyczne podstawy planowania i prowadzenia zajęć (KA7_WK4)

Student potrafi:

- twórczo korzystać z teorii dotyczących nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać (KA7_UK6);

- analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych (KA7_UU1);

- dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UK2);

- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w projektowaniu procesu kształcenia uczniów (KA_7UW5; KA7_UO2).

Student jest gotów do:

- komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne (KA7_KO2)

Weryfikacja efektów kształcenia:

projekty i ćwiczenia praktyczne, praca pisemna na podstawie literatury, prezentacje, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej, obserwacja postaw studentów, kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie:

- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji)

- aktywności na zajęciach,

- zaliczenia zadań praktycznych,

- recenzji artykułu naukowego

- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej).

Zakres tematów:

1.Analiza procesu kształcenia

- istota procesu kształcenia

- tradycyjny model procesu kształcenia

- progresywistyczny model procesu kształcenia

- cechy nowoczesnego modelu procesu kształcenia

- współczesne ujęcie procesu kształcenia

2. Operacjonalizacja celów kształcenia

- istota i etapy operacjonalizacji

- cele ogólne a cele szczegółowe

- specyficzne cechy celów szczegółowych

- narzędzia operacjonalizacji

– klasyfikacje celów wg W. Okonia, B. Niemierki i B. Blooma

- próba operacjonalizacji celów

3. Metody kształcenia aktywizujące uczniów – próba ich zastosowania

- gry dydaktyczne

- metody waloryzacyjne

- metoda projektów

- inne metody wspierające rozwój uczniów

4. Środki dydaktyczne i nowoczesne technologie w edukacji

- istota i funkcje środków dydaktycznych

- klasyfikacje środków dydaktycznych

- nowoczesne technologie w edukacji

5. Formy organizacyjne kształcenia

- zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

- zajęcia szkolne i pozaszkolne

- e-learning

6. Dokumenty określające treści kształcenia

- plany i planowanie pracy dydaktycznej

- podstawa programowa

- programy szkolne

- podręczniki

7. Dylematy procesu ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów

- nurty w ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów

- próba opracowania narzędzia do pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów

8. Uczeń w procesie kształcenia

- poznawanie uczniów, ich stylów uczenia się, systemów reprezentacyjnych

- motywowanie uczniów do nauki

- indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń z niepowodzeniami szkolnymi)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem,

pogadanka,

dyskusja,

gry dydaktyczne,

metody praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.