Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna 380-OS1-2PSP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls.

2. M. Cichosz: O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków 2016.

3. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

4. W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

5. T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

6. T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki, Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

7. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

8. T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

9. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

10. W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

11. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

12. W. Danilewicz (red.): Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

13. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń 2012.

14. S. Kawula: Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn 1996.

15. S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2001.

16. P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

17. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

18. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

19. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, warszawa 2009.

20. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t.2, warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice społecznej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. K_W01

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących pomiędzy nimi relacjach K_W07

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących K_W10

Potrafi on dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących rodziny i środowiskowych uwarunkowań; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. K_U01

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w środowisku życia współczesnego człowieka i rodziny, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej i społecznej na rzecz człowieka. K_U03

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych na rzecz człowieka i współczesnej rodziny. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły, zaliczenie kolokwium bądź wykonanie zadania praktycznego

Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1. Rodzina - kiedyś i dziś. Perspektywa rodzica i dzieci.

2. Aktualne problemy społeczne.

3. Współpraca instytucji z rodziną.

4. Wolontariat.

5.Migracja a adaptacja

6. Edukacją włączająca

7. Organizacja Społeczności Lokalnych

Metody dydaktyczne:

pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką, burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa, projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala A209 (cwi)
co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala A112 (war)
Tomasz Śliwowski, Maciej Żywno 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala A209 (cwi)
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala A112 (war)
Tomasz Śliwowski, Maciej Żywno 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)