Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja twórcza dziecka 380-DN5-2JAP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Szmidt J. K., 2010, ABC kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szmidt K., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., 2009, Klimat dla kreatywności, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Uszyńska-Jarmoc J., 2003, Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju. Białystok, Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Trans Humana.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 Student zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki dotyczące rozwijania twórczości dzieci. Weryfikacja: dyskusja, zaliczenie przedmiotu.

KA7_UW3 Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska twórczego uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy. Weryfikacja: analiza zadań omawianych podczas wykładu, zaliczenie wykładu.

KA7_UW4 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia. Weryfikacja: dyskusja podczas wykładu, analiza ćwiczeń.

KA7_UO2 Student potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów. Weryfikacja: zaliczenie wykładu.

KA7_KK4 Absolwent jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi. Weryfikacja: dyskusja, zaliczenie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test dotyczący wiedzy o twórczości)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia wykładu (51%)

91-100% - ocena bdb

81-90% - ocena db plus

71-80% - ocena dobra

61-70% - ocena dost. plus

51-60% - ocena dostateczna

0-50% - ocena niedostateczna

Zakres tematów:

Tematy realizowane podczas wykładów:

1. Sposoby rozumienia i analizowania twórczości na przestrzeni lat

2. Współczesne sposoby rozumienia twórczości człowieka (ujęcie elitarne i egalitarne, poziomy twórczości, czteroaspektowy paradygmat interpretacji twórczości - twórczość jako wytwór, twórczość jako proces, społeczne uwarunkowania twórczości, twórczość jako zespół cech osobowości, interakcyjny model rozwoju zdolności S. Popka)

3. Charakterystyka myślenia twórczego (płynność, giętkość, oryginalność myślenia, wrażliwość na problemy) - analiza teoretyczna i praktyczna zagadnień

4. Charakterystyka operacji umysłowych i strategii heurystycznych biorących udział w twórczym myśleniu: dokonywanie odległych skojarzeń, abstrahowanie, metaforyzowanie, tworzenie analogii, myślenie dedukcyjne, wyobraźnia twórcza. Analiza zagadnień w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

5. Dziedziny twórczej aktywności dziecka.

6. Omówienie programów rozwijających twórczy potencjał dzieci.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, analiza sytuacji problemowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 15:15, sala A6 (wyk)
Monika Żak-Skalimowska 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)