Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.4 380-ON1-2JAN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały używane na zajęciach dostępne na:

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.onestopenglish.com

https://webgate.ec.europa.eu/sr/speech/multilingualism-1

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru: za testy, prace pisemne, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie eduPortal.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% wszystkich kartkówek leksykalnych,

-zaliczenie na min. 51% wszystkich zadań w formie e-learning,

- napisanie testu umiejętnościowego,

- napisanie prac pisemnych,

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwione w semestrze)

SKALA OCEN:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51% - 60% - dostateczny (3.0)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Warunki zdania Egzaminu po IV semestrze:

Uzyskanie przynajmniej 51% punktów z egzaminu.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami :

Uzależnienia. Nomophobia - uzależnienie od elektroniki, w szczególności od telefonu komórkowego

Znęcanie się i zaniedbywanie wobec dzieci. Czynniki ryzyka i środki zaradcze.

Arteterapia

Przygotowanie do wygłoszenia prezentacji. Cechy dobrej prezentacji, typowe zwroty i wyrażenia. Indywidualne prezentacje studentów.

Zastrzega się że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie,

słuchanie. Podczas zajęć używane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentów do pracy (multimedia, zadania w formie papierowej lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, burza mózgu, itd.) zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich ustnych lub pisemnych prac domowych, zapewniając studentom różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji według jednej z zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

W razie konieczności realizowania części zajęć w formie zdalnej, zajęcia prowadzone będą w formie synchronicznej na platformie Teams i/lub asynchronicznej (e-learningu) na platformie eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 19:25, sala B224 (cwi)
Iwona Kubas 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)