Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w zarządzaniu 450-ZS2-2PSWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w Polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Parkinson N.C., Prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa 1992, (całość).

Lisek J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 14-71.

Efekty uczenia się:

KA7_UW1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA7_UK1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie w kilka osób albo pojedynczo narzędzia badania, do wyboru: kwestionariusz wywiadu/ankiety, dyspozycji do zogniskowanego wywiadu grupowego, w określonej dowolnie wybranej tematyce badawczej (np. diagnoza atmosfery w organizacji; zadowolenie z systemu motywacyjnego; określenie potrzeb pracowniczych, itp.), albo dotyczącej problematyki zewnątrz-organizacyjnej (np. postrzeganie organizacji przez otoczenie społeczne, czy zapotrzebowanie rynkowe na produkty/usługi organizacji), w przykładowej dowolnie wybranej organizacji. Prezentacja na jednych z ostatnich zajęć ocena od 0 do 5 pkt.

Zaliczenie końcowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań testowych z treści ćwiczeń (pytania otwarte i/lub zamknięte i/lub półotwarte). Odpowiedź prawidłowa na każde pytanie to 1 pkt.

Do oceny pozytywnej wymagane jest min 3 pkt. Aktywny i merytoryczny udział w każdych zajęciach podnosi ocenę końcową o 1.

Dopuszczalna 1 nieobecność.

Zakres tematów:

1.Ćwiczenia organizacyjne

2-5.Elementy procesu badania: tworzenie kwestionariuszy ankiet, wywiadów jakościowych, zogniskowanych wywiadów grupowych wraz z dyskusja nad projektami do przygotowania na zaliczenie.

6 i 7. Prezentacja narzędzia badawczego w ramach projektu.

7/8.Kolokwium

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, aktywność na zajęciach, przygotowanie w grupie projektu narzędzia badawczego, zaliczenie końcowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Bartnicki 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)