Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2PSWZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Charakterystyka socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych odnoszących się do funkcji zarządzania oraz przykładowe narzędzia do diagnozy wewnątrz oraz zewnątrz-organizacyjnej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć słuchaczom socjologiczne komponenty głównych funkcji zarządzania. Główną płaszczyzną dookreślającą potencjalną gamę zachowań w organizacjach i instytucjach z punktu widzenia socjologii pozostaje kultura, która ukierunkowuje lokalną specyfikę poszczególnych funkcji zarządzania, jak motywowanie, kontrolowanie czy decydowanie w organizacjach. Treści wykładu charakteryzują podział kultur (tzw. kultury narodowe) oraz wykazują specyfikę miejscową polskiej kultury organizacyjnej (tzw. kultura folwarczna) i precyzują możliwości wykorzystania takiej wiedzy w aktywności zarządczej. Kolejna część treści wykładów skupia się na badaniach społecznych w zakresie badań ilościowych i jakościowych, przeznaczonych do diagnoz organizacyjnych (np. badanie potrzeb pracowniczych, tzw. atmosfery w pracy, zadowolenia z kierownictwa/treści pracy, elementy oceny pracowniczej, itp.). W tym zakresie przedstawiona będzie organizacja badań oraz charakterystyka wybranych narzędzi badawczych z wykazaniem ich funkcjonalności.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zastosowaniu wiedzy z wykładów w tworzeniu narzędzi badawczych do diagnoz aktywności organizacyjnych. W treści ćwiczeń poruszane są także zagadnienia typowe dla zrozumienia dynamiki wewnętrznej organizacji, jak prawo Parkinsona, czy problematyka socjometrii. Składową końcowej oceny z ćwiczeń jest przygotowanie wersji narzędzia badawczego (kwestionariusz, scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego) pod kątem wybranego problemu dotyczącego wewnętrznej dynamiki organizacji (np. ocena kierownictwa, diagnoza treści pracy, potrzeb pracowniczych, systemu motywacyjnego, organizacji pracy, itp.), albo postrzegania organizacji na zewnątrz przez interesariuszy społecznych, i/lub zapotrzebowania rynkowego związanego z produktami/usługami organizacji.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w Polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Parkinson N.C., Prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

3 pkt ECTS: 30 godz. udział w wykładach i ćwiczeniach oraz 2 godz. konsultacji (wykłady) i 4 godz. konsultacji (ćwiczenia), co odpowiada 1,5 pkt ECTS wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego. Pozostałe 1,5 pkt ECTS to praca samodzielna i praca w grupie studenta.

Wykład:

KA7_WG4: ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA7_WG5: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

KA7_WG7: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Ćwiczenia:

KA7_UW1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA7_UK1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

wykład, ćwiczenia, zaliczenie końcowe, aktywność na ćwiczeniach, przygotowanie we współpracy projektu na ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bartnicki
Prowadzący grup: Sławomir Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)