Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe 450-ZS1-1BMA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. K.Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008

2. D.Maison (red.), Badania marketingowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

Literatura Uzupełniająca:

1. S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

2. G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002

3. Z.Kędzior, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

KA6_UW1 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy- rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

KA6_UW2 student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

KA6_UW4 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

KA6_UW5 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

KA6_UK1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, przygotowanie projektu

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - przygotowanie projektu

KA6_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, jakość prac grupowych oraz przygotowanie projektu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% punktów, zaliczenie kolokwium (min. 51%) oraz obecność na zajęciach.

Kolokwium w formie zdalnej, w postaci testu na platformie Blackboard.

Punktacja ogólna zaliczenia przedmiotu:

91-100 pkt - 5

81-90 pkt – 4,5

71-80 pkt - 4

61-70 pkt -3,5

51-60 pkt – 3

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium – 50 pkt

2. Projekt – 10 pkt

3. Aktywność – 15 pkt

4. Prace grupowe – 25 pkt

Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na 50% zajęć kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Badania marketingowe – istota, cel, rola i użyteczność

2. Przedmiot, funkcje i etapy procesu badań marketingowych

3. Źródła informacji marketingowych

4. Klasyfikacja badań marketingowych

5. Metody badań marketingowych

6. Obszary zastosowań badań marketingowych

7. Etyczne aspekty badań marketingowych

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, zadania i dyskusje grupowe, prezentacje multimedialne, ćwiczenia w e-learningu związane z tematem, pobudzające do samodzielnego myślenia, kolokwium w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 317
Agata Kilon 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 317
Agata Kilon 22/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 317
Agata Kilon 16/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 317
Agata Kilon 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)