Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna 330-ES1-1GEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

3. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

3. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

5. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01: kolokwium

1GEK_W02: kolokwium

1GEK_U01: kolokwium, praca grupowa i/lub indywidualna, aktywność na zajęciach

1GEK_U02: kolokwium, praca grupowa i/lub indywidualna, aktywność na zajęciach

1GEK_U03: kolokwium, praca grupowa i/lub indywidualna, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: system zbierania punktów obejmujący :

- kolokwium pisemne z przewagą pytań testowych (25 pkt)

- punktowane prace grupowe i/lub indywidualne (5 pkt)

- aktywność na zajęciach (10 pkt)

Student powinien zdobyć co najmniej 51% punktów na zaliczenie. Standardowa skala ocen - 51% pkt (3,0), 61% (3,5), 71% (4,0), 81% (4,5), 91% (5,0).

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia ćwiczeń, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami (np. odpowiedź ustna - tzw. dopytka).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do geografii ekonomicznej.

2. Infrastruktura transportowa i środowisko.

3. Procesy demograficzne, migracje.

4. Wzrost gospodarczy. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki - rolnictwo, przemysł, handel i usługi.

5. Struktura regionalna Polski. Polska w gospodarce światowej i w Unii Europejskiej.

6. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 301
Joanna Zielińska 24/25 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 301
Joanna Zielińska 22/25 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Joanna Zielińska 22/25 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Joanna Zielińska 23/25 szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 318
Joanna Zielińska 22/25 szczegóły
6 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 318
Joanna Zielińska 23/25 szczegóły
7 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 318
Joanna Zielińska 21/25 szczegóły
8 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 318
Joanna Zielińska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)