Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 330-ES1-3XZFR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

M. Król-Stępień- System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, „ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58” (2013), s. s. 75–81, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-75.pdf

Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144,ISBN 978-83-948364-1-2 (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems: New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

R. Kwaczała- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA INFORMACJI FINANSOWYCH, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH”, Nr 20/2023, s. 56 – 65, https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kwaczala.pdf

Ł. Siemieniuk, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94), (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

E. I. Szczepankiewicz- Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 97 (153)/ 2018, s. 115−138, https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=173119&language=pl

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

3XZFR_U01: kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

3XZFR_U02: kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

3XZFR_U03 : kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XZFR_K01: kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

3XZFR_K02: kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

3XZFR_K03: kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (załącznik do obwieszczenia numer 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 roku).

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się.

Formą przewidzianą do ich weryfikacji jest kolokwium: 100% możliwych do zdobycia punktów;

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów z przedstawionych form.

- dopuszczalne 2 nieobecności, bez konieczności ich usprawiedliwiania;

- od 2 nieusprawiedliwionych nieobecności do 51% wymiaru zajęć – utrata możliwości zaliczenia w pierwszym terminie z uwagi na

przekroczenie tego limitu, student posiada prawo do zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie

- co najmniej 51% nieusprawiedliwionych nieobecności – utrata prawa do zaliczenia w pierwszym i drugim terminie.

Zakres tematów:

Ćwiczenia praktyczne z zakresu zakładania nowej firmy w systemie SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu podstawowych funkcji systemu finansowo księgowego SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu wprowadzania i edycji podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu podłączania kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat.

Zadania związane z rejestracją zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA.

Zadania z zakresu rejestrowania zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu rejestrowania operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA.

Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewidencji operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 132
Łukasz Siemieniuk 26/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 132
Łukasz Siemieniuk 24/25 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 132
Łukasz Siemieniuk 23/25 szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 132
Łukasz Siemieniuk 24/25 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 132
Łukasz Siemieniuk 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)